تدوین الگوی شایستگی‌های اقتصادی مورد نیاز فرماندهان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران .

4 دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدایت صحیح، به­موقع و کارآمد اقتصادی، مستلزم پرورش شایستگی­های اقتصادی فرماندهان است. بر این اساس،  این پژوهش به تدوین الگوی شایستگی­های اقتصادی مورد نیاز فرماندهان نظامی می‌پردازد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر نوع استفاده پژوهشی کاربردی است که با روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. در تدوین ادبیات شایستگی­ها، از روش بررسی اسنادی استفاده شد. در ادامه با استفاده از داده­های حاصله، مصاحبه عمیق حضوری در چندین نوبت با 15 نفر از خبرگان نظامی دانشگاهی به­عمل آمد. پس از ثبت مصاحبه­ها، داده­ها به­ روش تحلیل محتوا مورد تحلیل کیفی قرار گرفت و در نهایت، الگوی تحقیق طراحی شد و جهت وزن­دهی و اولویت­بندی ابعاد و مولفه‌ها از روش فرایند تحلیل سلسله­مراتبی استفاده شد.
یافته‌ها: مؤلفه­های ارتقاء بهره­وری، تأمین نیازهای رفاهی، تداوم پشتیبانی رزمی، توسعه اقتصاد دانش­بنیان، برقراری عدالت اقتصادی و رعایت الگوی مصرف، به ترتیب بیشترین تأثیر را در شایستگی­های اقتصادی فرماندهان نظامی دارند.
نتیجه‌گیری: انتصاب، به کارگماری و آموزش فرماندهان بر اساس الگوی شایستگی­های اقتصادی پژوهش حاضر موجب عملکرد بهینه سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. قابل دسترس در سایت اینترنتی حقوقی و امور مجلس: www.hvm.ir
ابطحی، سیدحسین و عبدصبور، فریدون.(1389). شایسته‌سالاری. تهران: نشر آزاد مهر.
احمدی، علی‌اکبر. درویش، حسین. سبحانی‌فر، محمدجواد. و فاضلی‌کبریا، حامد.(1392). مدل‌سازی شایستگی‌های منابع انسانی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه. مدیریت سازمان‌های دولتی، 2(1)، 108-83.
اسدی، علی.(1393). نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(5)، 39-25.
اسدی‌فرد، رؤیا. خائف‌الهی، احمدعلی. و رضائیان، علی.(1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران بر اساس صحیفه  امام (ره). مدیریت دولتی، 3(8)، 92-75.
اسفندیاری صفا، خسرو. و دهقان، حبیب‌الله.(1395). مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه مدیریت نظامی، 16(1)، 84-60.
اسکندری، مجتبی. محمدی، ابوالفضل. علی‌اکبری، حسن. و سیف، بهمن.(1393). سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 22(1)، 40-9.
امام خمینی (ره).(1378). صحیفه نور امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی (ره).
امام خامنه‌ای (مد ظله‌العالی). مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
باقی نصرآبادی، علی. حسن‌خانی،علی. و وفا، جعفر.(1393). شایستگی‌های مدیریت و فرماندهی. قم: انتشارات زمزم هدایت.
بختیاری، حسن.(1388). طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا. رساله دکترا، دانشگاه عالی دفاع ملی.
تاج‌آبادی، حسین. و بیات، مهدی.(1392). شایستگی‌های کلیدی در انتصاب مدیران دستگاه قضایی بر اساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 21(1)، 104-83.
ثروتی، محسن. و مظلوم، علی.(1390). راهنمای تدوین دکترین. تهران: دبیرخانه هیأت عالی تجدید نظر در آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح.
جمشیدی کوهساری، علی.(1394). تحقیق طراحی الگوی شایستگی‌های رهبری در شهرداری تهران. شهرداری تهران.
دانایی‌فرد، حسن.(1387). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. تهران: انتشارات سمت.
حسین‌پور، داود. و محمدی، حمیدرضا.(1395). سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از بحران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(16)، 121-150.
درخشان، مژگان و زندی، خلیل.(1396). راه‌کارهای ارتقاء شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی. نشریهعلمی پژوهشی آموزش وارزشیابی، 10(37)، 189-163.
دهقان، نبی‌الله. رحیم‌زاده، قادر. و فتحی، صمد.(1393). الگوی فرماندهی در یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 14(53)، 48-23.
رحیم‌نیا، فریبرز. و هوشیار، وجیهه.(1391). واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدل شایستگی‌های مدیران سیستم بانکی (یک مورد کیفی). مدیریت فردا، 11(31)، 117-138.
سلطانی، محمدرضا.(1397). احصاء ویژگی‌ها و معیارهای فرماندهی و مدیریت مبتنی بر منظومه فکری امام خامنه‌ای. فصلنامه مدیریت راهبردی دفاع ملی، 2(5)، 95-69.
سند چشم‌انداز 20 ساله کشور.(1382).
سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه.(بند 17).
سیف، الله‌مراد.(1395). زمینه‌یابی و انطباق‌سنجی نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی. فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، 1(2)، 64-41.
عباسیان، عزت‌الله، امینی، پرویز و علی‌زاده، حمی.(1394). اقتصاد دفاعی در نیروهای مسلح و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد، 22(83)، 178-151.
فرتوک‌زاده، حمیدرضا، دره‌شیری، محمدرضا و وزیری‌نقش، جواد.(1393). صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی. فصلنامه آفاقامنیت، 7(25)، 54-39.
فشاری، مجید و پورغفار، جواد.(1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران. مجلهاقتصادی، 13(5 و 6)، 40-29.
نیازی، اکبر. و یوسف‌وند، یعقوب.(1395). چگونگی اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری جهت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی. فصلنامه مدیریت نظامی، 16(3)، 128-93.
 
B. O. Boe, H. Bang (2017). The Most Important Character Strengths for Military Officers. Athens Journal of Social Sciences, 4(2): 161- 190.
Draganidis, F. & Mentzas, G. (2006). Competency Based Ma Review of Systems and Approaches. Information Management an Ecurity. 4(1). 8-11.
Fry, L.W. (2003) Toward, Theory of Spiritual Leadership, the Leadership Quartely, Vol, 14: 693-727.
Hutter, R. V, Pijpers, J. R & Oudejans, R. R (2016). Assessing competencies of trainee sport psychologists: An examination of the structured case presentation assessment method. Psychology of Sport and Exercise, 23, 21-30.
M.Perkins, James. (2017). The Human Dimension and the Future of Unit-Level Leader Development. Future Warfare Writing Program. 3(9). 365-366.
O.Reilly, Williaams. (2011). Military Leadership Diversity Commission. Decision Paper. (6). 14.
Puteh, F (2014). Learning for professional development via peers: A System Theory approach. Global Conference on Business & Social Science-2014, GCBSS-2014, 15th & 16th December,Kuala Lumpur. Retrived from: at www.sciencedirect.com.
Strack, Rainer. (2010). Creating People Advantage 2010: How Companies Can Adapt Their HR Practices For Volatile Times. BCG (The Boston Consulting Group). 27-45.
دوره 1، شماره 2
دوره 1 شماره 2 زمستان 1397
اسفند 1397
صفحه 103-128
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1397