شناسایی و بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی تحول آفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در شرایط پویای موجود در پیش روی سازمان‌ها، شرط بقاء، انعطاف‌پذیری و نوآوری بیشتر است. از جمله پیش شرط‌های اساسی و مهمی که در راستای تحقق این مهم باید در سازمان صورت بپذیرد، حرکت به سوی عملکرد سازمانی تحول آفرین است. زیرا رهبری تحول آفرین زمینه را برای تطابق بیشتر سازمان با محیط و چابک-سازی آن فراهم می‌آورد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای مهم و کلیدی در این راستا و بررسی روابط میان آنان صورت پذیرفته است. روش‌شناسی پژوهش حاضر از نوع آمیخته است و از همزمان از داده‌های کمّی و کیفی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش استفاده شده است. تحلیل داده‌های گردآوری شده در این راستا با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Lisrel صورت پذیرفته است.
یافته‌ها: ابتدا با بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه‌های تکمیل شده، هریک از عوامل موثر مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به تحلیل داده‌ها و بررسی روابط میان آنان پرداخته شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تمامی مولفه‌های فردی، گروهی، سازمانی، عملکردگرایی، جو خلاق و نوآوری، طراحی سیستم مدیریت عملکرد سازمانی، نهادینه کردن سیستم اطلاعاتی عملکرد سازمانی، ارزیابی و نظارت و پیامدهای فردی، گروهی و سازمانی با عملکرد سازمانی تحول آفرین دارای ارتباط معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


اخوان، پیمان، ابوعلی، مرتضی. (1389)، بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری، سومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت در نوآوری ایران، تهران.
اکبری، مینا، کارنما، اسدا... و ملاحسینی، علی. (1392). بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد سازمانی (مورد پژوهی: سازمان‌های دولتی استان کرمان)، توسعه سازمان پلیس، شماره 4، صص 86-64.
آرمسترانگ، مایکل. (1385)، مدیریت عملکرد، راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی، مترجم: سعید صفری، تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.
آرمسترانگ، مایکل .(1397)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، چاپ دوم، مترجم: حسن رنگریز، تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.
تابلی، حمید، تیرگر، هدایت‌ا..، مظفری، لیلا، مرتضوی، حمید و مهرابی‌فر، فاطمه. (1391)، بررسی رابطه بین سبک تحول‌آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی‌ریز، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، شماره 1، صص 25-1.
شیروانی، علیرضا و معمار منتظرین، الهام. (1389)، بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و کرآفرینی درون سازمانی کارکنان (شرکت‌های اقماری ذوب آهن اصفهان: مطالعه موردی)، همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایران.
گل محمدی، عماد و همکاران. (1392)، فرامین و مدل یادگیری تفکر استراتژیک، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 36، صفحات 88-108.
مظلومی، نادر، ناصحی‌فر، وحید و احسان‌فر، گلشن. (1392)، رابطه رهبری تحول‌آفین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه در ایران، پژوهشنامه بیمه، شماره 1، صص 56-33.
ملایی، رباب؛ قجاوند، ابوذر (1394)، نقش‌آفرینی رهبری استراتژیک در بهبود عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنعت برق استان اصفهان) ، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دوره 10، شماره 4،. 
موغلی، علیرضا. (1383)، رهبری تحول‌آفرین و ابزار سنجش آن، فصلنامه مدیریت بهبود و تحول، شماره 43 و 44، صص 112-95.
نجفی، امیر و عباسی منزه، صدیقه. (1394)، بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در دیوان محاسبات کشور و مدلسازس روابط بین آن‌ها مبتنی بر معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره 58، صص 100-73.
واعظی، مظفرالدین، چوپانی، حیدر و منشالنج، لیلا. (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی، سومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت در نوآوری ایران، تهران.
Carreiro, H. & Oliveira, T. (2019), Impact of Transformational Leadership on the Diffusion of Innovation in Firms: Application to Mobile Cloud Computing, Computers in Industry, 107: 104-113.
Elenkov, D. (2002).Effects of Leadership on Organizational Performance in Russian Companies, Journal of Business Research, 55(6):467-480.
Garcia- Morales, V. J., Motes, F. J. L., and Verdu, A. (2008). The Effects of Transformational Leadership on Organizational Performance through Knowledge and Innovation, British Journal of Management, 19(4):299-319.
Gumusluoglu, L. Ilsev, A. (2009). Transformational Leadership, Creativity, and Organizational Innovation, journal of Product Innovation Management, 26(3). 264-277.
Hancott, D.E. (2005) The Relationship between Transformational Leadership and Organisational Performance in the Largest Public Companies in Canada. Doctoral Dissertation. Capella University, Minneapolis.
Jung D., Wu A.,  and Chow, C. W. (2008). Towards Understanding the Direct and Indirect Effects of CEOs' Transformational Leadership on Firm Innovation, The Leadership Quarterly 19: 582–594.
Ozer, H. & Tinaztepe, C. (2014), Effect of Strategic Leadership Styles on Firm Performance: A Study in a Turkish SME, 10th Internatioal strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences150: 778-784.
Sarminah, S. (2012). The Influence of Innovation and Transformational Leadership on Organizational Performance, Internatioal Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 57:486–493.