دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، خرداد 1398 (دوره 2 شماره 3 بهار 1398) 
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی تحول آفرین

صفحه 135-158

10.22034/qjimdo.2019.89197

حسین خدرویسی؛ حسن رنگریز؛ عادل صلواتی؛ هیرش سلطان پناه