تحلیل سلسله‌مراتبی عوامل بازدارندۀ انتقال یادگیری در یک سازمان دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دکترای مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای بسیار متغیر و پویای امروزین، رشد و بالندگی حرفه‌ای منابع انسانی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌ها به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری‌های عظیم آموزشی سازمان‌ها نیز به همین منظور انجام می‌شود. با وجود این، اطمینان از انتقال یادگیری به محیط کار به یکی از دغدغه‌های مهم مدیران تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده انتقال یادگیری در محیط کار پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه مدیران و فرماندهان یک سازمان علمی دفاعی بود که برای تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 120 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و برای رتبه‌بندی تعداد 8 نفر از خبرگان با روش قضاوتی هدف‌مند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود.
یافته‌ها: تحلیل سلسله‌مراتبی فازی داده‌ها نشان داد که مهم‌ترین عوامل بازدارنده انتقال یادگیری عبارت‌اند از: ویژگی‌های سازمانی (حمایت مدیران و فرماندهان و مشوق‌های بیرونی و درونی)، ویژگی‌های فردی (مقاومت در برابر تغییر و خودکارآمدی افراد)، ویژگی‌های شغلی (امکانات و ابزار مورد نیاز شغل، پیامد شغلی مثبت و منفی) و ویژگی‌های دوره آموزشی (طرح انتقال آموزش و تعهد آموزشی).
نتیجه‌گیری: رفع عوامل بازدارنده یادگیری سازمانی موجب ارتقای اثربخشی آموزش‌های کارکنان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


ابیلی، خدایار؛ خرازی، سیدکمال؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا (1391) طراحی مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزشی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)،فصلنامهمدیریتمنابعانسانیدرصنعتنفت، سال سوم، شماره یازدهم.
اسماعیلی، آمنه؛ طاهری، مرتضی، یونسی، جلیل (1393). تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه ای گرایی: حمایت همکاران و مدیر، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال اول، شماره 1.
تقوایی‌فرد، محمد تقی؛ رحیمیان، حمید و نجفی، علی. (1394). بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشیمی با تکنیک فرآیند سلسله‌مراتبی. فصل‌نامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شماره 6، صص 75- 101.
خراسانی، اباصلت و حسن زاده بارانی کرد، سودابه. (1392). آسیب شناسی اثربخشی آموزشی در سازمان‌های ایرانی از دیدگاه کارشناسان و مدیران، اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، مشهد.
رحیمیان، حمید؛ نجفی، علی (1388). واکاوی مدلهای انتقال آموزش در سازمان، اولینکنفرانسبینالمللی مدیرانآموزش، تهران، ایران.
روح الهی، احمد علی؛ محجوب، حسن؛ خیراندیش، مهدی و مهری، داریوش (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیل انتقال آموزش به محل کار از منظر محیط سازمانی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 11، صص 21-47.
زبر دست، اسفندیار (1380)، کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، هنرهای زیبا، شماره 10.
شمس، غلامرضا؛ عباسی کسانی، حامد (1396). آسیب شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (بر اساس مدل انتقال آموزش هالتون)، فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، سال هفتم، شماره 2
عباس پور، عباس؛ وفایی زاده، مهدی (1389). آسیب شناسی سیستم انتقال آموزش؛ حلقه مفقوده در فرایند پایش آموزش، اولینکنفرانسملیمدیرانآموزشوپژوهش ایران، مشهد.
عرب شیراز، نیره (1390). بررسیارزیابیاثربخشیدوره‌هایآموزشضمنخدمتشرکتملیپخشوفرآورده‌های نفتیایرانبر اساسمدلانتقالآموزشهالتون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
علیایی، سیما (1395). بررسی رضایت تحصیلی و راهبردهای یادگیری دانشجویان گروه علوم تربیتی بر اساس مهارت فراشناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
قنبری، سیروس؛ شمس مورکانی، غلامرضا؛ عارفی، محنوبه و زندی، تلیل) 1396 (آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان. فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، (12) 4، صص 1-27 .
میرکمالی، سید محمد؛ متاجی نیمور، عالیه (1393). شناسایی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار از دیدگاه متخصصان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با استفاده از روش دلفی، نشریه علمی  پژوهشی بهبود مدیریت، سال 8، شماره 2.
میرهاشمی، الهه (1389). بررسیرابطهبینمیزانآموزش انتقالیافتهوعملکردفردیدرسازمان‌هایخدماتی (مورد:شرکتخدماتیسایپایدک)، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)، سازمان مدیریت صنعتی.
نوذری، حسن (1395). بررسی رابطه ابعاد رهبری معنوی در یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان .
یوزباشی، علیرضا (1389). بررسیعواملمؤثربرارتقای اثربخشیدوره‌هایآموزشیشرکتملینفتایرانو ارائهمدلاثربخشیآموزشیمناسب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
Ayres. (2005). Factor's related to motivation to learn and motivation to transfer learning in nursing population. Ph.D Dissertation.
Baharim, S.B. (2013). The influence of knowledge sharing on motivation to transfer training: A Malaysian public sector. Phd thesis, Department of management, university of Victoria, Melbourne, Australia.
Banerjee, P. Gupta, R. & Bates, R. (2016). “Influence of Organizational               Learning Culture on Knowledge Worker’s Motivation to Transfer               Training: Testing Moderating Effects of Learning Transfer Climate”.     Current Psychology, 1-12. 
Bates, R. (2014). A critical analysis of evaluation practice: The Kirkpatrick model and the principle of beneficence. Evaluation and Program Planning, 27 (3), 341–347.
Bhati, D. (2007). Factors that influence transfer of hazardous material training: The perception of selected fire –fighter trainees and supervisors, Ph.D. thesis of Philosophy, University of Central Florida Orlando.
Bhatti, M and Kaur, S. (2010). The role of individual and training design factors on training transfer, Journal of European Industrial Training, Vol. 34 No. 7. pp. 656-672.
Blume, B.D., Ford, J., Baldwin, T.T., & Huang, J.L. (2010). Transfer of Training: AMeta-Analytic Review. Journal Of Management, 36 (4), 1065-1105.
Burke, L.A., & Hutchins, H.M. (2007). Training transfer: An integrative literature review. Human Resource Development Review, 6 (3), 263-296.
Chen, H. C. (2003). Cross-cultural construct validation of the learning transfer system inventory in Taiwan. Doctoral dissertation, Marshall University.
Clarke, N. (2002). Job work environment factors influencing training transfer within a human service agency: Some indicative support for Baldwin and Ford’s transfer climate construct. International Journal of Training and Development, 6, 146-162.
Facteau, J.D, Dobbins, G. H, Russell, J. E, Ladd, R. T., Kudisch, J. D. (1995). The influence of General perceptions of the training environment on pre-training motivation and perceived training transfer. Journal of Management. 21(1), 25.
Grossman, R., & Salas, E. (2011). The transfer of training: What really matters. International Journal of Training and Development, 15 (2), 103-120.
Holton EF. (1996). The flawed four‐level evaluation model. Human Resource     Ddevelopment Quarterly. 1996; 7 (1): 5-21.
Holton, E, F., Bates, R.A & Ruona, W.E.A. (2000). Development of Generalized learning transfer system Inventory. Human Resource Development Quarterly. 4 (4), 377-390.
Holton, E. F. (2009). Holton's evaluation model: New evidence and construct elaborations. Advances in Developing Human Resources, 7 (1), 37-54.
Kim, S. G., & Yang, S. J. (2015). Structural Relations of Learning Orientation,   Self-Efficacy, Learning Transfer and Job Performance of Farmers who   Participated in the Strong and Small Farms Education. Journal of  Agricultural Extension &Community Development, 22(4), 455-464.
Kurtz, H.-J., & Janikowski, A. (2008). Evaluation zum Lerntransfer anhand eines EU-Projektes.Der schwierige Schritt über den Rubikon. Personalführung, 41(5), 64–69.
Lim, D. H. & Morris, M. L. (2006). Influence of trainee characteristics, instructional satisfaction, and organizational climate on perceived learning and training transfer. Human Resource Development Quarterly, 17 (1), 85-115.
Lim, D.H. & Johnson, S.D. (2002). Trainee perceptions of factors that influence learning transfer. International Journal of Training and Development, 4 (1),36-48.
Machin, M. A., Fogarty, G.J. (2009). Assessing the antecedents of transfer    intentions in a training context. International Journal of Training and Development, 8(3), 222–236.
Mathieu, J. E., Martineau, J. W. (1997). Individual and situational influences on training motivation. In J. K. Ford (Ed.), Improving training effectiveness in work organizations. 193-217.
Mihalko, B. J. (2010). The Influence of Transfer System Factors and Training     Elapsed Time on Transfer in a Healthcare Organization. ProQuest             LLC.
Milheim, W. D. (1994). A comprehensive model for the transfer of training. Performance Improvement Quarterly, 7(2), 95-104.
Noorizan, M. M., Afzan, N. F., & Akma, A. S. (2016). The Moderating Effects of Motivation on Work Environment and Training Transfer: A Preliminary Analysis. Procedia Economics and Finance, 37, 158-163.
Park, Ji‐Hye., Wentling, Tim. (2012). Factors associated with transfer of       training in workplace e‐learning, Journal of Workplace Learning,            19(5), 311 – 329.
Poteet, M. L. (1996). The training transfer process: An examination of the role of individual, motivational, and work environmental factors. Unpublished doctoral dissertation, University of Tennessee, Knoxville, Retrieved from: jom.sagepub.com/content/36/4/1065.refs
Schneider, Käthe. (2014). Transfer of Learning in Organizations, Springer   International Publishing, Switzerland.
Velada, R. & Caetano, A. (2007). Training Transfer: the Mediating Role of Perception of Learning. Journal of European Industrial Training, 31 (4): 283 – 296.
Velada, R., Caetano, A., Michel, J. W., Lyons, B.D., Kavanagh, M. J. (2014).        The effects of training design, individual characteristics and work   environment on transfer of training. International Journal of Training          and Development, 11(4), 282-294.