طراحی الگوی نظام نوآوری در سازمان های دفاعی پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارائه ایده‌های نوآورانه از جمله ویژگی‌های بارز سازمان‌های نظامی در طول تاریخ جنگ‌های بزرگ دنیاست. بر همین اساس سازمان های دفاعی کشور نیز بایستی به طور مستمر، به منظور ایجاد و حفظ قدرت بازدارندگی پایدار، در شکل‌دهی نظام نوآوری و تبدیل شدن به یک سازمان نوآور تلاش نمایند. هدف این پژوهش کیفی طراحی الگویی است که بتوان از طریق آن نظام نوآوری در سازمان‌های دفاعی ایران را تبیین نمود.
روش‌شناسی: متناسب با هدف پژوهش، رویکرد پژوهش کیفی و روش تحلیل نظریة داده‌بنیاد به‌کار گرفته شد، جامعة آماری پژوهش مدیران و مجریان فعال در بخش دفاعی است که با 25 تن از ایشان با منطق اشباع نظری و روش گلوله‌برفی مصاحبه شد. بدین صورت که از طریق مصاحبه و تحلیل اسناد، و با مطالعة متون نظری تحقیق و نظریه‌های موجود در زمینة نوآوری سازمانی؛ مفاهیم، مقوله ها و سازه های آن جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: سپس، با به‌کارگیری روش تحلیل داده‌بنیاد الگوی نظام نوآوری در سازمان های دفاعی شامل مقوله های عوامل محرک نوآوری، بازمهندسی فرایندهای نوآوری، عوامل توانمندساز سازمانی، عوامل محیط ملی شناسایی شدند که پیامدهای راهبردی ایجاد نوآوری در ساختار سازمانی، سرمایه انسانی، آموزش، پژوهش، فناوری، تجهیزات و نظامات به همراه خواهد داشت.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر با ارائه الگوی نظام نوآوری سازمانی می تواند به سیاستگذاران سازمان های دفاعی کشور در نوآور کردن و بروز نمودن ابعاد مختلف سازمانی سازمان های دفاعی کشور یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


اسمیتز، راد؛ استفان کوهلمان و فیلیپ شپیرا. (1393) سیاست نوآوری در تئوری و عمل، ترجمه سید سروش قاضی نوری و ماندانا آزادگان مهر، تهران، انتشارات دارخوین، چاپ اول.
پارکینسون، نورث (1387). اندیشه‌های بزرگ در مدیریت، ترجمۀ مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: بانک مرکزی.
تاشمن، مایکل؛ اوریلی، چارلز (1387). نوآوری بستر پیروزی، ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
حاجی حسینی، حجت اله،  مهدی محمدی، فرهاد عباسی، مهدی الیاسی، (1390)، تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(1)، 33-48.
حیدری، حسن،(1386)، نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری: رویکردی نظری، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(33)، 163-129.
منطقی، منوچهر؛ علی حسنی، علیرضا بوشهری،(1388)، شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(3)، 102-87.
نادری، علیرضا.(1394). نگرشی جامع بر خلاقیت و نوآوری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
Andersson, G., (2013). “Rethinking regional innovation”. Syst. Pract. Action Res. 26, 99–110.
Asheim, B.T., Smith, H.L., Oughton, C., (2011). “Regional innovation systems: theory”, mpirics and policy. Reg. Stud. 45, 875–891.
Bensha,Patrick,(2013),” National, Regional and Sectoral Innovation Systems in China:General Overview and Case Studies of Renewable Energy and Space Technology Sectors”, PHD Thesis of faculty of Arts and Sciences, The George Washington University.
Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., Rickne, A., (2008). “Analyzing the functional dynamics of technological innovation system: a scheme of analysis”.Res. Policy 37, 407–429.
Carlsson, B., (1997).” On and off the beaten path: the evolution of four technological systems in Sweden”. Int. J. Ind. Organ. 15, 775–799.
Charmaz, Kathy, (2006),“Constructing Grounded Theory: A Practical guide throught qualitative analysis”, London: Sage.
Chesbrough, H., (2012).” Open innovation: where we’ve been and where we’re going”. Res. Technol. Manag. 55, 20–27.
Chung, S., (2002). “Building a national innovation system through regional innovation systems”. Technovation 22, 485–491.
Coenen, L., Diaz Lopez, F., (2010). “Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an ex-plorative study into concepts commonalities”, differences and complementa-rities. J. Clean. Prod. 18, 1149–1160.
Corsi, P.; S. Richir; H. Christofol & H. Samier. (2006). Innovation Engineering: The Power of Intangible Networks. ISTE Ltd.
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. NJ: Prentice Hall Upper Saddle River.
Dolowitz, D. a. M., D., (2000). "Learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy-making " Governance 13: 5-24.
Edquest, Charles and Hommen, leif, (1999).”Systems of Innovation: Theoty and Policy for the demand Side”, Technology in Society, 21(21), pp. 63-79.
Edquist, C., (2000),”Innovation Policy-A Systemic Approach”, Oxford University Press.
Edwards, W.R, Kum, P & Ranjan, R (2002). "Understanding organization culture and innovation: a case study approach". Department of management monash university.
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). “Qualitative Methods in Business Research”. London: Sage.
Flanagan, K. and Keenan M. (2007), Sharif University STIP PG Course, Manchester business school, January.
Fromhold-Eisebith, M., (2007).” Bridging scales in innovation policies: how to link regional, national and international innovation systems”. Eur. Plan. Stud. 15, 217–233.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory: Sociology Press, San francisco: University of California.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovering grounded theory. Chicago: IL.
Glaser, B., & Strauss, A. (2006). Discovering grounded theory. Chicago: IL.
Groenewegen, J., van der Steen, M., (2006). “The evolution of national innovation systems”. J. Econ. Issues 40, 277–285.
Jimens, J. D., , Sanz Valle, R., , Hernandez Espillardo,M. (2008). "Fostering Innovation the Role of Market Orientation and Organizational Learning" European Journal of Innovation Management, Vol 11, No 3,  pp. 389-412.
Lincoln, Y.S. & Guba, E. G. (1985).”Naturalistic Inquiry”, Beverly Hills, CA: Sage.
Luarsen K. & Lindgaard Christensen J. (1996):The Creation, distrirbution and use of Knowledge- a pilot study of Danish innovation system, Danish agency for trade and industry, available
Lundvall, B-A., Joseph, K.J., Chaminade, C. and J. Vang (eds) (2009) Handbook of Innovation Systems and Developing Countries, Edward Elgar Publishing.
Malerba, F., (2002). “Sectoral systems of innovation and production”. Res. Policy 31, 247–264.
Rose, R. (2007).” Learning from comparative public policy: a practical guide”. London and New York, Routledge.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Sage Publications.
Van Lancker, Jonas, Mondelaers, K., Wauters, E. Van Huylenbroeck, G.(2016),”The Organizational Innovation System: A Systematic Framework for radical innovation at the organizational level”,Technovation 52-53, 40-50.
Wang, Y., Vanhaverbeke, W., Roijakkers, N.,( 2012). “Exploring the impact of open innovation on national systems of innovation – a theoretical analysis”. Technol. orecast. Soc. Chang. 79, 419–428.