نویسنده = حسن رنگریز
فراتحلیل پیشایندهای نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 109-134

10.22034/qjimdo.2020.212097.1241

رضا زارع؛ حامد خامه چی؛ حسن رنگریز


شناسایی و بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی تحول آفرین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-158

10.22034/qjimdo.2019.89197

حسین خدرویسی؛ حسن رنگریز؛ عادل صلواتی؛ هیرش سلطان پناه