ارتقای عملکرد کسب‌و‌‌کار از طریق اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی: نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.194731.1161

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش حیاتی منابع انسانی در ارتقای عملکرد کسب‌وکار، در این پژوهش به مطالعه تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با در نظر گرفتن نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌های تحقیق میان مدیران ارشد این شرکت‌ها توزیع شد. برای آزمودن پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای بررسی روایی از روایی‌های همگرا و واگرا استفاده شد. تحلیل داده‌ها بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون بوت استراپ و با استفاده از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه انسانی و اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کسب‌وکار تأثیر معناداری دارند. همچنین دوسوتوانی نوآوری در تأثیر اقدامات منابع انسانی و سرمایه انسانی بر عملکرد کسب‌وکار نقش میانجی دارد.
نتیجه‌گیری: تمرکز بر دانش تخصصی کارکنان و استفاده از این دانش در مسیر توسعه نوآوری یکی از الزامات بهبود عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است. از این‌رو، شرکت‌ها باید منابع را به صورت متعادل به هر دو نوع پروژه‌های کشف و بهره‌برداری از نوآوری تخصیص دهند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، پرویز. نائیجی، محمدجواد؛ و باباشاهی، جبار. (1391). زیرسامانه‌های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی در صنعت نفت ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. (1)2، 20-1.
نائیجی، محمدجواد؛ و خراسانی، الهام. (1395). نقش کارآفرینی راهبردی در ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی. مطالعات مدیریت راهبردی، 25، 126-109.
Amiri Khorheh, M., Moisiadis, F. & Davarzani, H. (2015). Socio-environmental performance of transportation systems. Management of Environmental Quality: An International Journal, 26(6), 826-851.
Babashahi, J., Naeiji, M.J. & Parvin, A.  (2014). Using Internal Marketing Initiatives for Promoting Corporate Entrepreneurship: The Mediating Role of Innovation Supporting Environment.Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 4(4), 307-317. 
Boon, C. Eckardt, R., Lepak, D.P. & Boselie, P. (2018) Integrating strategic human capital and strategic human resource management, The International Journal of Human Resource Management, 29(1), 34-67.
Boxall, P. & Purcell, J. (2011). Strategy and Human Resource Management.3rd edition, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Campbell, B.A., Coff, R. and Kryscynski, D. (2012). Rethinking Sustained Competitive Advantage from Human Capital. Academy of Management Review, 37(3), 376-395.
Cantarello, S.,  Martinn, A. & Nosella, A. (2012). A Multi‐Level Model for Organizational Ambidexterity in the Search Phase of the Innovation Process. Creativity and Innovation Management, 21(1), 28-48.
Chadwick, C. (2017). Toward a More Comprehensive Model of Firms’ Human Capital Rents. Academy of Management Review, 42(3), 499-519.
Chung, H.F., Yang, Z. & Huang, P.H. (2015). How does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking. Journal of Business Research, 68, 1216-1224
Coff, R.W. (2002). Human capital, shared expertise, and the likelihood of impasse on corporate acquisitions. Journal of Management, 28, 107-128.
Crook, T. R., Ketchen, D.J., Combs, J.G. and Todd, S.Y. (2008), Strategic resources and performance: a meta‐analysis. Strategic Management Journal, 29, 1141-1154.
Diaz-Fernandez, M., Pasamar-Reyes, S. Valle-Cabrer, R. (2017). Human capital and human resource management toachieve ambidextrous learning: A structuralperspective, Business Research Quarterly, 20, 63-77.
Ferraris, A., Erhardt, N. & Bresciani, S. (2019). Ambidextrous work in smart city project alliances: unpacking the role of human resource management systems. The International Journal of Human Resource Management, 30(4), 680-701.
Fu, N., Ma, Q., Bosak, J. & Flood, P. (2015). Exploring the relationships between HPWS, organizational ambidexterity and firm performance in Chinese professional service firms. Journal of Chinese Human Resources Management, 6, 52-70.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. & Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SE). Sage Publications, Inc.
Hammady, A.D.R., Jimenez-Jimenez, D., & Martinez-Costa, M. (2013). Managing knowledge for a successful competence exploration. Journal of Knowledge Management, 17 (2), 195-207.
Harmancioglu, N, Sääksjärvi, M., Hultink, E.J. (2019). Industrial Marketing Management, Cannibalize and combine? The impact of ambidextrous innovation on organizational outcomes under market competition, In Press, Available online 17 September.
Herhausen, D. (2016). Unfolding the ambidextrous effects of proactive and responsive market orientation. Journal of Business Research. 69(7), 2585-2593.
Johansen, M.S., & Sowa, J.E. (2019). Human resource management, employee engagement, and nonprofit hospital performance. Nonprofit Management and Leadership, 29, 549-567.
Junni, P., Sarala, R.M., Taras, V., & Tarba, S.Y. (2013). Organizational ambidexterity and performance: A meta-analysis. Academy of Management Perspectives, 27, 299-312.
Kang, S.C. & Snell, S.A. (2009). Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: A framework for human resource management. Journal of Management Studies, 46(1), 65-92.
Kostopoulos, K.C., Bozionelos, N. & Syrigos, E. (2015). Ambidexterity and Unit Performance: Intellectual Capital Antecedents and Cross‐Level Moderating Effects of Human Resource Practices. Human Resource Management, 54, 111-132.
 Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28, 563-575.
March, J.G. (1991). Exploration and Exploitation in generational Learning. Organization Science, 2, 71-86.
Martin-Rojas, R., Garcia-Morales, V. J., & Gonzalez-Alvarez, N. (2019). Technological antecedents of entrepreneurship and its consequences for organizational performance. Technological Forecasting and Social Change, 147, 22-35.
Montoro-Sa´nchez, A., & Soriano, D.R. (2011). Human resource management and corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 32(1), 6-13.
Naeiji, M,J., & Abbasalizadeh, M. (2010). Emotional intelligence, cultural intelligence, affectivity and entrepreneurial behaviors: Evidence from Iran SMEs. First International Conference on Entrepreneurship, Tehran, Iran.
Naeiji, M,J., & Siadat, S.H. (2019). Developing a measurement for strategic entrepreneurship by linking its dimensions to competitiveness in knowledge-based firms. International Journal of Business Innovation and Research, 18(1), 1-18.
Nawaz, T. (2019). Exploring the Nexus Between Human Capital, Corporate Governance and Performance: Evidence from Islamic Banks. Journal of Business Ethics, 157 (2), 567-587.
O’Reilly, C.A., and Tushman, M.L. (2004). The ambidextrous organization. Harvard Business Review, 82, 74-83.
Prieto, I. M., & Santana, P. P. M. (2012). Building ambidexterity: The role of human resource practices in the performance of firms from Spain. Human Resource Management, 51(2), 189-211.
Purcell, J. (2006). Best practice and best fit: chimera or cul-de-sac? Human Resource Management Journal, 9(3), 26-41.
Raisch, S. & Birkinshaw, J. (2008). Organizational Ambidexterity: Antecedents, Outcomes, and Moderators.Journal of Management, 34, 375-409.
Schultz, T.W. (1974). Economics of the Family: Marriage, Children, and Human Capital, NBER Books, National Bureau of Economic Research, Inc.
Shirokova, G., Vega, G. & Sokolova, L. (2013). Performance of Russian SMEs: exploration, exploitation and strategic entrepreneurship. Critical perspectives on international business, 9(1/2), 173-203.
Saidat, Z., Silva, M. and Seaman, C. (2019). The relationship between corporate governance and financial performance: Evidence from Jordanian family and nonfamily firms. Journal of Family Business Management, 9(1), 54-78.
Subramony, M., Segers, J., Chadwick, C. & Shyamsunder, A. (2018). Leadership development practice bundles and organizational performance: The mediating role of human capital and social capital. Journal of Business Research, 83, 120-129.
Tushman, M.L. & O’Reilly, C.A. (1996). The Ambidextrous Organization. Managing Evolutionary and Revolutionary Change, 38/4, 8-30.
Tweedie, D. David Wild, D., Carl Rhodes, C., and Martinov-Bennie, N. (2019). How Does Performance Management Affect Workers? Beyond Human Resource Management and Its Critique. International Journal of Management Reviews, 21, 76-96.
van Esch, E. Wei, L.Q. & Flora F. T. Chiang, F.F.T. (2018). High-performance human resource practices and firm performance: the mediating role of employees’ competencies and the moderating role of climate for creativity. The International Journal of Human Resource Management, 29(10), 1683-1708.
Wang, C. L. & Rafiq, M. (2014). Ambidextrous Organizational Culture, Contextual Ambidexterity and New Product Innovation: A Comparative Study of UK and Chinese High-Tech Firms, British Journal ofManagement, 25, 58-76.
Zhang, J.A.. Edgar, F., Geare, A. and O''Kane, C. (2016). The interactive effects of entrepreneurial orientation and capability-based HRM on firm performance: The mediating role of innovation ambidexterity. Industrial Marketing Management, 59, 131-143.
Zhou, S., Zhou, A., Feng, J., & Jiang, S. (2019). Dynamic capabilities and organizational performance: The mediating role of innovation. Journal of Management & Organization, 25(5), 731-747.