طراحی مدل ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت سیستم، دانشگاه پردیس فارابی، قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پردیس فارابی، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.214498.1253

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری‌های اجتماعی راه‌حل‌های منحصربه‌فردی را برای نیازهای اجتماعی برآورده نشده ارائه می‌کنند و سیاست‌گذاران برای توسعه این‌گونه نوآوری‌ها نیازمند سنجش و ارزشیابی آن‌ها هستند. هدف این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی نوآوری‌های اجتماعی در سطح سازمان است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در آن از استراتژی پژوهش ترکیبی (کیفی ـ کمی) استفاده شد. در بخش اول از روش پژوهش کیفی فراترکیب به بررسی پژوهش‌های بین سال‌های 2000 تا 2019 و در بخش دوم با نظر خواهی از 12 نفر از خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی با استفاده از ارزیابی ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا به تبیین مدل پرداخته شد.
یافته‌ها: با انتخاب و بررسی عمیق 75 پژوهش، چارچوب اولیه ارائه شد. سپس به‌منظور ارائه مدل ارزیابی نوآوری اجتماعی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان به متناسب‌سازی و بازبینی چارچوب پرداخته شد. مدل نهایی در چهار مقوله زمینه، درون داد، فرایند و برون داد به همراه 16 مفهوم و 56 کد ارائه شد.
نتیجه‌گیری: محققان می‌توانند با استفاده از مدل حاضر، الگویی برای تخمین ارزش برون‌دادهای نوآوری اجتماعی بر اساس زمینه، درون‌داد و فرایندهای شکل‌گیری داشته باشند. همچنین ایـن مـدل مـی‌توانـد بـه مـدیران سازمان‌ها در ارتقای سطح نوآوری اجتماعی و رفع چالش‌های اجتماعی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


اسکندری، کریم؛ جزنی، نسرین؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ محتشمی، علی؛ (1397)، طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان‌های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی). مدیریت بهره‌وری, دوره 12، شماره 4، 109-148.
چیت سازیان، علیرضا؛ صادقی کیا، محمدعلی؛ (1398)، مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی. مدیریت نوآوری، دوره8، شماره1،1-20.
سعدآبادی، علی اصغر؛ پورعزت، علی اصغر؛ قانعی راد، محمد امین؛ مختارزاده، نیما و الیاسی، مهدی. (1395). «چرخه‌ی حیات نوآوری‌های اجتماعی». فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(3), 69-95.
کشتکار هرانکی، مهران؛ دهقان، سعید؛ (1397). الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت. مجلس و راهبرد، دوره25، شماره 94، 39-68.
کشتکار هرانکی، مهران (1395).«طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد معادلات ساختاری»، توسعه کار آفرینی،9 (4): 671-690.
کشتکار، مهران. (1397). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری اجتماعی در ایران. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی،1(1)، 1-24.
مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هرانکی، مهران (1394). «نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم‌سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف»، مدیریت نوآوری، 4 (2):115-134.
مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هرانکی، مهران (1395). «فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(26)، 101-138.
نوروزی، ناصر؛ الهی، شعبان؛ حسن زاده، علیرضا؛ حاجی حسینی، حجت. (1393). ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری. مدیریت نوآوری، 3(2)،103-124.
Avelino, F., Wittmayer, J. M., Pel, B., Weaver, P., Dumitru, A., Haxeltine, A., . . . O'Riordan, T. (2019). Transformative social innovation and (dis)empowerment. Technological Forecasting and Social Change, 145,
Bhatt, P., & Altinay, L. (2013). How social capital is leveraged in social innovations under resource constraints? Management Decision.
Bria, F., Sestini, F., Gasco, M., Baeck, P., Halpin, H., Almirall, E., & Kresin, F. (2015). Growing a digital social innovation ecosystem for Europe: DSI Final Report. Brussels: European Commission.
Bund, E. (2013). Blueprint of social innovation metrics: contributions to an understanding of opportunities and challenges of social innovation measurement.
Bund, E., Gerhard, U., Hoelscher, M., & Mildenberger, G. (2015). A methodological framework for measuring social innovation. Historical social research, 40(3), 48-78.
Castro Spila, J., Luna, A., & Unceta, A. (2016). Social innovation regimes. An exploratory framework to measure social innovation. Retrieved from
Celi, M., Deserti, A., & Rizzo, F. (2015). SIMPACT Project. Deliverable 4.1. Part II. Existing Forms of SI. Dynamics & Features influencing SI Processes and Business Models.
Cipolla, C. M., de Oliveira Serpa, B., & Afonso, R. (2017). Design for social innovation between university and the broader society: a mutual learning process. Mix Sustentável, 3(4), 109-118.
Dainienė, R., & Dagilienė, L. (2015). A TBL Approach Based Theoretical Framework for Measuring Social Innovations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 275-280.
Danijel, B., & Gojko, B. (2015). (Social) Innovation Impact Review of Research                Simpact.
Debref, R., Alijani, S., Thomas, L., Boudes, M., & Mangalagiu, D. (2015). Meta-analysis of Social Innovation across Europe-Deliverable D3. 1 of the project" Boosting the impact of Social Innovation in Europe through Economic Underpinnings". Retrieved from
Dietrich, M., Znotka, M., Guthor, H., & Hilfinger, F. (2016). Instrumental and non-instrumental factors of social innovation adoption. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 27(4), 1950-1978.
Edwards‐Schachter, M. E., Matti, C. E., & Alcántara, E. (2012). Fostering quality of life through social innovation: A living lab methodology study case. Review of Policy Research, 29(6), 672-692.
Florman, M., Klingler-Vidra, R., & Facada, M. J. (2016). A critical evaluation of social impact assessment methodologies and a call to measure economic and social impact holistically through the External Rate of Return platform.
Grzeszczyk, T. A., & Klimek, D. (2018). The Model of Social Innovation Project Evaluation. Paper presented at the Asia-Pacific Social Science and Modern Education Conference (SSME 2018).
Howaldt, J., Kaletka, C., Schröder, A., & Zirngiebl, M. (2018). Atlas of social innovation–New practices for a better future. TU Dortmund University, Dortmund.
Jensen, L. A., & Allen, M. N. (1996). Meta-synthesis of qualitative findings. Qualitative health research, 6(4), 553-560.
Khandker, S., B. Koolwal, G., & Samad, H. (2009). Handbook on impact evaluation: quantitative methods and practices: The World Bank.
komatsu Tamami , D. A., Rizzo Francesca (2016). social innovation business toolbox. Simpact.
Krlev, G., Bund, E., & Mildenberger, G. (2014). Measuring what matters—Indicators of social innovativeness on the national level. Information Systems Management, 31(3), 200-224.
Krüger Daniel , S. A., Kapoor Kawal , Weerakkody Vishanth , & Weber, M. (2018). "METHODOLOGY: Guidelines for Defining and Describing Social Innovations". Retrieved from
Lashitew, A. A., Bals, L., & van Tulder, R. (2020). Inclusive business at the base of the pyramid: the role of embeddedness for enabling social innovations. Journal of business ethics, 162(2), 421-448.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity 1. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
Ludvig, A., Weiss, G., Zivojinovic, I., Nijnik, M., Miller, D., Barlagne, C., . . . Dalla Torre, C. (2017). Social Innovation in Marginalised Rural Areas,H2020-ISIB-2015-2 Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy.
Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Palacios-Manzano, M. (2017). Corporate social responsibility and its effect on innovation and firm performance: An empirical research in SMEs. Journal of cleaner production, 142, 2374-2383.
Milley, P. S., B.Svensson, K.Cousins, J. B. (2018). The evaluation of social innovation: A review and integration of the current empirical knowledge base. Evaluation, 24(2), 237-258. doi:10.1177/1356389018763242
Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). The open book of social innovation: National endowment for science, technology and the art London.
Neary Dave , B. U., Jagger Carol (2015). innovage SOCIAL INNOVATIONS PROMOTING ACTIVE AND HEALTHY AGEING. Young Foundation.
Oeij, P. R., van der Torre, W., Vaas, F., & Dhondt, S. (2019). Understanding social innovation as an innovation process: Applying the innovation journey model. Journal of Business Research, 101, 243-254.
Oliveira, C., & Breda‐Vazquez, I. (2012). Creativity and social innovation: what can urban policies learn from sectoral experiences? International Journal of Urban and Regional Research, 36(3), 522-538.
Peters, B., Herens, M., & Brouwers, J. (2018). Capturing Social Innovations in Agricultural Transformation from the Field: Outcomes of a Write-Shop. Sustainability, 10(12), 4727.
Phillips, W., Alexander, E. A., & Lee, H. (2019). Going it alone won’t work! The relational imperative for social innovation in social enterprises. Journal of business ethics, 156(2), 315-331.
Reeder, N., O’Sullivan, C., Tucker, S., Ramsden, P., & Mulgan, G. (2012). Strengthening social innovation in Europe: journey to effective assessment and metrics: Enterprise and Industry, European Commission.
Sandelowski, M. B., Julie. . (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.
Simara. (2017). "Social Innovation in Marginalised Rural Areas Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy". Retrieved from
Simsa, R., Rauscher, O., Schober, C., & Moder, C. (2014). Methodological guideline for impact assessment. Brussels, Seventh Framework Programme'Third Sector Impact'(grant agreement 613034), European Union.
Spila Javier Castro , C. P., Dhondt Steven ,Kaderabkova Anna ,luna Alvaro ,Saman Saeed Moghadam (2016). social innovation evaluation toolbox. Simpact.
Sridharan, S., & Mayne, J. (2011). Evaluating social innovations. Horizons(February), 1-10.
Tam, H., & Osadcha, L. (2017). Social Innovation: Driving Forces of Social Innovation in MNC. In.
Tepsie. (2014). Social Innovation Theory and Research: A Guide for Researchers. In: Social Innovation Europe.
Terstriep, J., & Welschhoff, J. (2013). SIMPACT-Boosting the Impact of Social Innovation in Europe through Economic Underpinnings. Part B of Annex I to the Grant Agreement(613411).
Terstriep Judith , M. E. (2016). "SOCIAL INNOVATION POLICY TOOLBOX". Simpact.
Ubels, H., Haartsen, T., & Bock, B. (2019). Social innovation and community-focussed civic initiatives in the context of rural depopulation: For everybody by everybody? Project Ulrum 2034. Journal of Rural Studies.
Veresné Somosi, M., Benedek, J., Kocziszky, G., & Balaton, K. (2016). Generating and Measuring Regional Social Innovation. Theory Methodology Practice: Club of Economics in Miskolc, 12(02), 14-25.
Villate  Txema , U. A. (2013). A regional index to measure social innovation. Retrieved from
Weaver Paul M. , K. R. (2017). A Review of Evaluation Methods Relevant for Social Innovation. Retrieved from