ارائه مدل ابعاد و مؤلفه‌های تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.220505.1276

چکیده

زمینه و هدف: تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته یکی از مؤلفه‌های فرآیند نوآوری است. با این وجود، در زمینه شناسایی مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته شکاف مطالعاتی عمده‌ای وجود دارد. شناسایی این شکاف مطالعاتی هدف پژوهش حاضر است.
روش‌شناسی: این پژوهش از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو و با مرور نظام‌مند 27 مقاله مرتبط با هدف پژوهش از بین 340 مقاله اولیه انجام شده است. مقاله‌های نهایی بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روایی پژوهش بر طبق معیارهای ورود به بررسی، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از یک متخصص و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تأیید شد. پایایی نیز از طریق برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی تأیید گردید.
یافته‌ها: تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته شامل سه بعد فرایند تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته (شامل مؤلفه‌های مرحله تحقیق و توسعه ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته، مرحله تولید محصول فناوری پیشرفته و مرحله عرضه محصول نوآورانه فناوری پیشرفته در بازار و خلق ارزش)، استراتژی‌های تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته (شامل مؤلفه‌های بومی‌سازی، بین‌المللی‌سازی، انتقال دانش، انتقال فناوری و نوآوری باز) و مدل کسب‌وکار برای تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته (شامل مؤلفه‌های استارتاپ، شراکت و اعطای امتیاز) است.
نتیجه‌گیری: از این مدل می‌توان در راستای برطرف نمودن چالش کارآفرینان در تبدیل ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته به محصول نوآورانه و جریان بازده اقتصادی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


بندریان، رضا؛ حیدری، علی؛ پورابراهیمی، محمدرضا. (1393). بررسی مدل‌های تجاری‌سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری‌سازی فناوری در کشور. نشریه صنعت و دانشگاه، 7 (23/24)، 20-5.
حسینیان‌پویا، هانیه؛ قاضی‌نوری، سید سروش؛ گودرزی، مهدی. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری‌سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3 (1)، 97-63.
خمسه، عباس؛ دانشجووش، خاطره. (1396). کارآفرینی و تکنولوژی پیشرفته: نگرشی جامع بر کارآفرینی، تجاری‌سازی، تأمین مالی و مدل کسب‌وکار مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته. کرج: سرافراز.
دانشجووش، خاطره؛ جعفری، پریوش؛ خمسه، عباس. (1399). چرخه تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در شرکت‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(3)، 68-41.
دانشفراز، سارا،؛ خمسه، عباس. (1394). طراحی الگویی جهت رتبه‌بندی فناوری با رویکرد تحلیل پتنت (رتبه‌بندی سه نوع فناوری سیستم ترمز در خودرو. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 13(26)، 64-53.
شیرازی، حسین؛ خوراسگانی، غلام‌رضا؛ رادفر، رضا؛ ترابی، تقی. (1398). تأثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(5): 106-81.
صابر کهنه گورابی، محمدحسین؛ ایرانمنش، سیدحسین؛ جعفری، پریوش. (1399). الویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر کارآفرینی فناورانه نفت و گاز. فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 6(4)، 123-81.
ظریفی، سیدفواد؛ موسی‌خانی، مرتضی؛ آذر، عادل؛ الوانی، سید مهدی. (1397). تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر. فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 4(10)، 219-193.
ظریفی، سیدفواد؛ موسی‌خانی، مرتضی؛ آذر، عادل؛ الوانی، سید مهدی. (1396). ارائه مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین). پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(38)، 88-63.
قاسمی نژاد، یاسر؛ برادران، محمدصادق. (1399). راهبردهای تجاری‌سازی فناوری‌های نظامی؛ از فناوری دوکاربردی تا توسعه زیست‌بوم نوآوری. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 3(7): 28-1.
یحیایی، مهری ؛ حسن‌زاده، علی.(1397). ارائه مدل تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان ICT. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 7 (26)، 81-63.
Aarikka-Stenroos, L., and Lehtimäki, T. (2014). Commercializing a Radical Innovation: Probing the Way to the Market. Industrial Marketing Management, 43(8): 1372-1384.
Aarikka-Stenroos, L., and Sandberg, B. (2012). From New-Product Development to Commercialization Through Networks. Journal of Business Research, 65(2): 198-206.
Abdul Razak, A., and Murray, P. A. (2017). Innovation Strategies For Successful Commercialisation in Public Universities. International Journal of Innovation Science, 9(3): 296-314.
Abdul Razak, A., Murray, P. A., and Roberts, D. (2014). Open Innovation in Universities: The Relationship Between Innovation and Commercialisation. Knowledge and Process Management, 21(4): 260-269.
Al-Kwifi, S., Ahmed, Z. U., and Yammout, D. (2014). Brand Switching of High-Technology Capital Products: How Product Features Dictate the switching decision. Journal of Product and Brand Management, 23(4/5), 322-332.
Al Natsheh, A., Gbadegeshin, S. A., Rimpiläinen, A., Imamovic-Tokalic, I., and Zambrano, A. (2015). Identifying the Challenges in Commercializing High Technology: A Case Study of Quantum Key Distribution Technology. Technology Innovation Management Review, 5(1): 36-26.
Aniruddha, K., and Mital, A. (2016). Role of Dynamic Capabilities in Innovation Output of High Technology Firms. Strategic Change, 25(4), 401-425.
Aslani, A., Eftekhari, H., Hamidi, M., and Nabavi, B. (2015). Commercialization Methods of a New Product/service in ICT Industry: Case of a Science & Technology Park. Organizacija, 48(2), 131-138.
Boehm, D. N., and Hogan, T. (2013). Science-to-Business Collaborations: A Science-to-Business Marketing Perspective on Scientific Knowledge Commercialization. Industrial Marketing Management, 42(4), 564-579.
Brorström, S. (2015). Implementing Innovative Ideas in a City: Good Solutions on Paper But Not in Practice?. International Journal of Public Sector Management, 28(3),166-180.
Burgelman, R. A., and Hitt, M. A. (2007). Entrepreneurial Actions, Innovation, and Appropriability. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(3‐4), 349-352.
Chandler, A. D. (2005). Commercializing High-Technology Industries. Business History Review, 79(3), 595-604.
Chesbrough, H., and Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: Early Adopters of Open Innovation in Other Industries. RandD Management, 36(3), 229-236.
Crick, D., and Crick, J. (2014). The Internationalization Strategies of Rapidly Internationalizing High-Tech UK SMEs: Planned and Unplanned Activities. European Business Review, 26(5), 421-448.
Critical Appraisal Skills Programme. (2018). CASP Checklist: 10 Questions to Help You Make Sense of a Qualitative Research. Retrieved from https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-Qualitative Checklist-2018.pdf.
Cui, Z., Kumar PM, S., and Gonçalves, D. (2019). Scoring vs. Ranking: An Experimental Study of Idea Evaluation Processes. Production and Operations Management, 28(1), 176-188.
Daneshjoovash, S. K., and Hosseini, M. H. (2019). Evaluating Impact of Entrepreneurship Education Programs. Education + Training, 61(7/8), 781-796.
Daneshjoovash, S. K., Jafari, P., and Khamseh, A. (2021). Effective Commercialization of High-Technology Entrepreneurial Ideas: a Meta-Synthetic Exploration of the Literature. Small Business & Entrepreneurship, DOI: 10.1080/08276331.2020.1789825.
Datta, A., Mukherjee, D., and Jessup, L. (2014). Understanding Commercialization of Technological Innovation: Taking Stock and Moving Forward. RandD Management, 45(3), 215-249.
Dimov, D. (2007). Beyond the Single-Person, Single-Insight Attribution in Understanding Entrepreneurial Opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(5): 713-731.
Ezzedeen, S. R., and Zikic, J. (2012). Entrepreneurial Experiences of Women in Canadian High Technology. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4(1), 44-64.
Flammini, S., Arcese, G., Lucchetti, M. C., and Mortara, L. (2017). Business Model Configuration and Dynamics for Technology Commercialization in Mature Markets. British Food Journal, 119(11), 2340-2358.
Fontana, A., and Musa, S. (2017). The Impact of Entrepreneurial Leadership on Innovation Management and its Measurement Validation. International Journal of Innovation Science, 9(1), 2-19.
Gbadegeshin, S. A. (2017). Commercialization Process of High Technology: A Study of Finnish University Spin-Off. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(2), 1-22.
Goldsmith, H. (1995). A model for technology commercialization. Paper Presented at the Proc. Mid-Continent Regional Technology Transfer Center Affiliate.
Golicic, S. L., and Sebastiao, H. J. (2011). Supply Chain Strategy in Nascent Markets: the Role of Supply Chain Development in the Commercialization process. Journal of Business Logistics, 32(3), 254-273.
Gopalakrishnan, S., and Santoro, M. D. (2004). Distinguishing Between Knowledge Transfer and Technology Transfer Activities: The role of key Organizational Factors. IEEE transactions on Engineering Management, 51(1), 57-69.
Guadix, J., Carrillo-Castrillo, J., Onieva, L., and Navascues, J. (2016). Success Variables in Science and Technology Parks. Journal of Business Research, 69(11), 4870-4875.
Guo, R. (2019). Effectuation, Opportunity Shaping and Innovation Strategy in High-Tech New Ventures. Management Decision, 57(1): 115-130.
Hain, D. S., and Jurowetzki, R. (2018). Local Competence Building and International Venture Capital in Low-Income Countries: Exploring Foreign High-Tech Investments in Kenya’s Silicon Savanna. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(3), 447-482.
Hallam, C., Dorantes Dosamantes, C. A., and Zanella, G. (2018). Culture and Social Capital Network Effects on the Survival and Performance of High-Tech Micro and Small Firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(1), 81-106.
Hameed, T., Von Staden, P., and Kwon, K.-S. (2018). Sustainable Economic Growth and the Adaptability of a National System of Innovation: A socio-Cognitive Explanation for South Korea’s Mired Technology Transfer and Commercialization Process. Sustainability, 10(5), 1-26.
Hashai, N., and Zander, I. (2018). The Evolution of Vertical Boundaries in new High Technology Ventures. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(3), 287-315.
Heilman, K. M. (2016). Possible Brain Mechanisms of Creativity. Archives of Clinical Neuropsychology, 31(4), 285-296.
Henttonen, K., and Lehtimäki, H. (2017). Open Innovation in SMEs: Collaboration Modes and Strategies for Commercialization in Technology-Intensive Companies in Forestry Industry. European Journal of Innovation Management, 20(2), 329-347.
Howard, T. J., Dekoninck, E. A., and Culley, S. J. (2010). The Use of Creative Stimuli at Early Stages of Industrial Product Innovation. Research in Engineering Design, 21(4), 263-274.
Jane Hewerdine, L., Rumyantseva, M., and Welch, C. (2014). Resource Scavenging: Another Dimension of the Internationalisation Pattern of High-Tech SMEs. International Marketing Review, 31(3), 237-258.
Kirchberger, M. A., and Pohl, L. (2016). Technology Commercialization: a Literature Review of Success Factors and Antecedents Across Different Contexts. The journal of technology transfer, 41(5), 1077-1112.
Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: From products to Customers to the Human Spirit. Hoboken: John Wiley and Sons.
Kotler, P., and Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14th ed.). Bergen County: Prentice Hall.
Kunte, M., Promsiri, T., and Kampanthong, K. (2018). Components of Entrepreneurial Idea Pitch. AJMI-ASEAN Journal of Management and Innovation, 5(2), 107-117.
Lin, C., Jiang, J., Wu, Y.-J., and Chang, C. (2011). Assessment of Commercialization Strategy Using R&D Capability. Industrial Management & Data Systems, 111(3), 341-369.
Liu, S., Shi, H., Guo, B., and Fang, Z. (2009). Theory of Science and Technology Transfer and Applications. Boca Raton: Auerbach Publications.
Lovely, M. E., and Huang, Z. (2018). Foreign Direct Investment in China's High Technology Manufacturing Industries. China and World Economy, 26(5), 104-126.
Lukes, M., and Stephan, U. (2017). Measuring Employee Innovation: a Review of Existing Scales and the Development of the Innovative Behavior and Innovation Support Inventories Across Cultures. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 23(1), 136-158.
Madzik, P. (2019). Capture and Evaluation of Innovative Ideas in Early Stages of Product Development. The TQM Journal.
Marx, M., and Hsu, D. H. (2015). Strategic Switchbacks: Dynamic Commercialization Strategies for Technology Entrepreneurs. Research Policy, 44(10),1815-1826.
McCoy, A., Thabet, W., and Badinelli, R. (2011). Defining a Commercialisation Model for Residential Construction Innovation: Industry Case Studies. Construction Innovation, 11(1), 114-133.
Mehta, S. S. (2008). Commercializing Successful Biomedical Technologies: Basic Principles for the Development of Drugs, Diagnostics and Devices. New York: Cambridge University Press.
Mesny, A., Pinget, N., and Mailhot, C. (2015). The commercialization of Academic Outputs in the Administrative Sciences: A Multiple Case Study in a University Based Business School. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 33(4), 290-303.
Motaharrad, H., Arasteh, H. R., and Jafari, P. (2014). The Effect of in-Service Entrepreneurship Training on Mass Media Managers’ Entrepreneurship: A Case Study of IRIB. International Journal of Organizational Leadership, 3(1), 114-126.
Mowery, D. C. (2005). The Bayh-Dole Act and High-Technology Entrepreneurship in US Universities: Chicken, Egg, or Something else?. University Entrepreneurship and Technology Transfer, 16(1), 39-68.
Mysore, S. (2015). Technology Commercialization Through Licensing: Experiences and Lessons-A Case Study from Indian Horticulture Sector. Intellectual Property Rights, 20, 374-363.
Nambisan, S., and Sawhney, M. (2007). A buyer's Guide to the Innovation Bazaar. Harvard Business Review, 85(6), 109-118.
Namdarian, L., and Naimi-Sadigh, A. (2018). Towards an Understanding of the Commercialization Drivers of Research Findings in Iran. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 10(4), 389-399.
Nerkar, A., and Shane, S. (2003). When do Start-Ups that Exploit Patented Academic Knowledge Survive?. International Journal of Industrial Organization, 21(9), 1391-1410.
Park, T., and Ryu, D. (2015). Drivers of Technology Commercialization and Performance in SMEs: The Moderating Effect of Environmental Dynamism. Management Decision, 53(2), 338-353.
Paul, M. J., Thangaraj, H., and Ma, J. K. C. (2015). Commercialization of new Biotechnology: a Systematic Review of 16 Commercial Case Studies in a Novel Manufacturing Sector. Plant Biotechnology Journal, 13(8), 1209-1220.
Phillips, R., and Brigham, K. (2007). High-Tech Entrepreneurship in the Health Care Industry: A Praxeological View of Stages Strategic Thinking and Entrepreneurial Action in the Health Care Industry (pp. 129-166): Emerald Group Publishing Limited.
Powell, B. C. (2010). Equity Carve-Outs as a Technology Commercialization Strategy: An Exploratory Case Study of Thermo Electron's strategy. Technovation, 30(1), 37-47.
Presbitero, A., Roxas, B., and Chadee, D. (2017). Sustaining Innovation of Information Technology Service Providers: FOCUS on the Role of Organisational Collectivism. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 47(2/3), 156-174.
Sandelowski, M., and Barroso, J. (2002). Finding the Findings in Qualitative Studies. Journal of Nursing Scholarship, 34(3), 213-219.
Sandelowski, M., and Barroso, J. (2003). Classifying the Findings in Qualitative Studies. Qualitative Health Research, 13(7), 905-923.
Sandelowski, M., and Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer Publishing Company.
Schaufeld, J. (2015). Commercializing Innovation. New York: Springer.
Schumpeter, J. A. (2010). Capitalism, Socialism and Democracy. London: Routledge.
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
Sharp, B. M., Iyer, D. N., and Brush, T. H. (2017). Executive Influence on Invention and Commercialization: The Moderating role of Innovation Radicalness. American Journal of Business, 32(3-4), 134-151.
Sheth, B. P., Acharya, S. R., and Sareen, S. (2019). Policy Implications for the Improvement of Technology Transfer and Commercialization Process in the Indian Context. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(1), 214-233.
Slater, S. F., and Mohr, J. J. (2006). Successful Development and Commercialization of Technological Innovation: Insights Based on Strategy Type. Journal of Product Innovation Management, 23(1), 26-33.
Stenard, B. S., Thursby, M. C., and Fuller, A. (2016). Commercialization strategies: Cooperation versus competition Technological Innovation: Generating Economic Results (pp. 289-308). Oxford: Emerald Group Publishing Limited.
Tang, L., Shapira, P., and Meng, Y. (2014). Developing an Innovative Materials Enterprise in China: a Nanotechnology Small Business Case Study. Chinese Management Studies, 8(2), 201-217.
Tobiassen, A. E., and Pettersen, I. B. (2018). Exploring Open Innovation Collaboration Between SMEs and Larger Customers: The Case of High-Technology Firms. Baltic Journal of Management, 13(1), 65-83.
Vuorio, A. M., Puumalainen, K., and Fellnhofer, K. (2018). Drivers of Entrepreneurial Intentions in Sustainable Entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 24(2), 359-381.
Wonglimpiyarat, J. (2010). Commercialization Strategies of Technology: Lessons From Silicon Valley. The Journal of Technology Transfer, 35(2), 225-236.
Zahedi, A. E., Mirghfoori, S. H., and Morovati Sharif Abadi, A. (2018). An Integrated Map to Developing the Innovation and Commercialization Potential of Iranian Knowledge-Based Companies.  Cogent Business and Management, 5(1), 1-21.