شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

10.22034/qjimdo.2021.293964.1428

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری محصول از مهم‌ترین فعالیت‌‌های شرکت‌ها برای تمایز در برابر رقبا و برآورده ساختن نیاز‌های مشتریان است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی (مورد مطالعه صنعت نوشیدنی) کشور انجام شده‌ است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از راهبرد پژوهش کیفی و روش پژوهش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده‌‌های پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت نوشیدنی جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیو‌دی‌ای کدگذاری شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کیفی شامل ۵۴ کد اولیه از مجموع ۳۷۵ کد باز بود. این ۵۴ کد اولیه در قالب ۹ مقوله دسته‌بندی شدند. مقوله‌‌های شناسایی‌شده شامل بازاریابی، بسته‌بندی محصول، تصویر برند، زیرساخت‌‌های تولید، عوامل سازمانی، عوامل کلان، مشتری، نتایج عملکردی و ویژگی محصول است.
نتیجه‌گیری: مدل نهایی تحقیق با کشف عوامل حیاتی موفقیت نوآوری محصول در بازار ایران می‌تواند راهگشای مشکلات و راهنمایی برای تولیدکنندگان در ارائه محصول جدید قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


آقاجانیان، شارا؛ طبائیان، سیدکمال؛ رادفر، رضا و سیدحسینی، سید محمد. (1399). ارائه چارچوب مفهومی برای توانمندی‌های مدیران پروژه‌های نوآوری باز. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 3(4)، 1-28.
اصغری، مریم؛ خمسه، عباس و پیله‌وری، نازنین. (1399). مدل ارتقاء توانایی‌های تحقیق و توسعه با رویکرد کیفی در صنایع ‏ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 3(4)، ۱۲۵-۱۵۰.
امیرالسادات‌هفشجانی، نسیم؛ شفیعی، میثم؛ حاجی‌پور، بهمن و سلطانی، مرتضی. (1398). شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران، تحقیقات بازاریابی نوین. 9(2)، ۵۳-۷۶.
امیری، مریم؛ توکلی پور، حمید و احمدی کمازانی. ندا. (1394). بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و رئولوژیکی نوشیدنی کیوی فراسودمند حاوی سبوس برنج. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، ۷(۳)، 35-30.
ابراهیم پورازبری، مصطفی و میرفلاح دموچالی، رضوانه.(1397). تاثیر کارآفرینی سازمان بر عملکرد توسعه محصول جدید: با میانجی گری ظرفیت جذب دانش، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران.
جعفری، نرگس؛ رحیمیان، فرج‌الله و مهرابی، علی.(1393). بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر نوآوری محصول، عملکرد نوآورانه و بازار شرکت. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران
حکاکی، امیر؛ شفیعی نیکابادی، محسن و بیدخام، محمود. (1400). ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده‌سازی موفق نوآوری باز‏. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4 (۱۱). ۱۰۷-۱۳۰
نصری، شهره؛ کاظمی، حمید و خالدی، آرمان. (1399). مقایسه کارآمدی نظام ملی نوآوری ایران با کشورهای منتخب با تأکید بر باز کردن جعبه سیاه نوآوری و نگاهی تاریخی به وضعیت نظام ملی نوآوری در ایران. بهبود مدیریت، 14(2)، 33-66.
حسنقلی پور، حکیمه؛ امیری، مجتبی و پورعزت، اصغر علی. (1396). توسعه مدل ارزشیابی خط‌مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی. مدیریت دولتی، 9(3)، 489-516.
سروریان، مریم و جعفرپور، افشین. (1395). بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصارۀ سنجد بر ماندگاری آب پرتقال. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 8(3)، 95-104.
شاه حسینی، محمد علی؛ رنجبر، محمد و هادی، مسعود. (1395). شناسایی و ترکیب قابلیت‌های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 15(26)، 51-67.
شیری، طهمورث؛ عظیمی، ندا. (1391). بررسی مقایسه‌ای تحلیل محتوای کیفی و روش هرمنوتیک. مطالعات جامعه شناسی، 5(15)، 79-99.
عمادی، سیدمصطفی؛ یداللهی، مهدی و غلامرضایی، داوود. (1397)، بررسی رابطه بین نوآوری مصرف‌کننده بر پذیرش محصول جدید با نقش تعدیل کننده قابلیت بازاریابی تخصصی در میان مشتریان زنجیره‌ای شهر تهران، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
فیروزی، فاطمه؛ مرادی، مرتضی و عقیقی، علیرضا. (1397)، تاثیر جهت‌گیری بازار بر بهبود و توسعه محصول با نقش واسطه‌گری استراتژی‌های نوآوری، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها، تهران.
قاسمی نژاد، یاسر و شاه میری، فرهاد.(1392). ارائه چارچوبی مفهومی برای انتخاب ایده های محصول جدید و نوآورانه. رشد فناوری، 9(34)، 2-11.
کیانفر، کامران و  بارفروش، نسرین. (1395). اثر زنجیرۀ تأمین کارآفرینانه و توسعۀ محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی. پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، 8(15)، 75-92 .
گرایلی، زینب؛ صادقی ماهونک، علیرضا و کاوه، شیما. (1400). بررسی خصوصیات فیزیکی و‌شیمیایی و آنتی‌اکسیدانی نوشیدنی پرتقالی غنی‌سازی شده با ژل آلوئه‌ورا. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 13(1)، 77-63.
ممقانی،علی‌رضا؛  سرمد‌سعیدی، ‌سهیل و کارباران‌زاد‌قدیم، محمدرضا. (۱۳۸۹)، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودروسازی سایپا با رویکرد AHP، مطالعات مدیریت صنعتی، 20(9)، 167-194.
Akhavan, P. and Mahdi Hosseini, S. (2016). Social Capital, Knowledge Sharing, and Innovation Capability: an Empirical Study of R&D Teams in Iran. Technology Analysis and Strategic Management, 28(1), 96-113.
Alam, I. (2003). Commercial Innovations from Consulting Engineering Firms: an Empirical Exploration of a Novel Source of New Product Ideas. Journal of Product Innovation Management, 20(4), 300-313.
Awwad, A. and Akroush, M.N.(2016). New Product Development Performance Success Measures: an Exploratory Research. EuroMed Journal of Business. 11(1) , 2-29
Behzad, F.; Moshabaki. S, A and Sanavi. E, R.(2016). Studying the Influence of Organizational Learning Capabilities on the Relationship Between Innovation and Performance in the Civil Servants Pension Fund. Journal of Administrative Management, Education and Training, 12(4),  117-125
Cavusgil, S. T. and Zou, S.(1994). Marketing Strategy-Performance Relationship: an Investigation of The Empirical Link in Export Market Ventures. Journal of Marketing, 58(1), 1-21.
Chang, W. and Taylor, S. A.(2016). The Effectiveness of Customer Participation in New Product Development: a Meta-Analysis. Journal of Marketing, 80(1), 47-64.
Cooper, R. G. (2019). The Drivers of Success in New-Product Development. Industrial Marketing Management, 76, 36-47.
D'Este, P.; Amara, N. and Olmos-Peñuela, J.(2016). Fostering Novelty While Reducing Failure: Balancing the Twin Challenges of Product Innovation. Technological Forecasting and Social Change, 113, 280-292.
Daniel, R. (1961). Management Data Crisis. Harvard Business Review, 39, 111-112.
De Beule, F. and Van Beveren, I. (2019). Sources of Open Innovation in Foreign Subsidiaries: an Enriched Typology. International Business Review, 28(1), 135-147.
Dibrell, C.; Craig, J. B. and Neubaum, D. O. (2014). Linking The Formal Strategic Planning Process, Planning Flexibility, and Innovativeness to Firm Performance. Journal of Business Research, 67(9), 2000-2007.
Ernst, H. (2002). Success Factors of New Product Development: A Review of The Empirical Literature. International Journal Of Management Reviews, 4(1), 1-40.
Evanschitzky, H.; Eisend, M.; Calantone, R. J. and Jiang, Y.(2012). Success Factors of Product Innovation: An Updated Meta‐Analysis. Journal of Product Innovation Management, 29, 21-37.
Haghighinasab, M.; Sattari, B.; Ebrahimi, M. and Roghanian, P.(2013). Identification of Innovative Marketing Strategies to Increase the Performance of SMEs in Iran. International Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences, 3(2), 26-30.
Hauser, J.; Tellis, G. J. and Griffin, A. (2006). Research on Innovation: A Review And Agenda for Marketing Science. Marketing science, 25(6), 687-717.
Khurum, M. and Gorschek, T.(2011). A Method for Alignment Evaluation of Product Strategies among Stakeholders (Mass) in Software Intensive Product Development. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 23(7), 494-516.
Kim, M.; Kim, J.-e.; Sawng, Y.-w. and Lim, K.-s.(2018). Impacts of Innovation Type Sme’s R&D Capability on Patent and New Product Development. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12 (1), 45-61.
Krippendorff, K.(2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Lagrosen, S.(2005). Customer Involvement in New Product Development: A Relationship Marketing Perspective. European Journal of Innovation Management, 8(4),424-436.
Löfsten, H.(2014). Product Innovation Processes and The Trade-Off Between Product Innovation Performance and Business Performance. European Journal of Innovation Management, 8(4),424-436.
Melander, L. and Tell, F. (2019). Inter-Firm and Intra-Firm Coordination of Buyer-Supplier Collaborations in New Product Development Under Conflicts Of Interest. Journal of Business and Industrial Marketing, 34(4), 850-861.  
Mu, J.(2015). Marketing Capability, Organizational Adaptation and New Product Development Performance. Industrial Marketing Management, 49, 151-166.
Powell, C.(2003). The Delphi Technique: Myths and Realities. Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376-382.
Rezvani, M. and Fathollahzadeh, Z.(2018). The Impact of Entrepreneurial Marketing on Innovative Marketing Performance in Small-and Medium-Sized Companies. Journal of Strategic Marketing, 28(2) 1-13.
Rockart, J. F. (1979). Chief Executives Define Their Own Data Needs. Harvard Business Review, 57(2), 81-93.
Rodil, Ó.; Vence, X. and del Carmen Sánchez, M.(2016). The Relationship Between Innovation and Export Behaviour: The Case of Galician Firms. Technological Forecasting and Social Change,113, 248-265.
Salami, R. and Soltanzadeh, J.(2012). Comparative Analysis for Science, Technology and Innovation Policy; Lessons Learned from Some Selected Countries (Brazil, India, China, South Korea and South Africa) for Other Ldcs Like Iran. Journal of Technology Management and Innovation, 7(1), 211-227.
Sethi, D.; Guisinger, S. E.; Phelan, S. E. and Berg, D. M.(2003). Trends in Foreign Direct Investment Flows: A Theoretical and Empirical Analysis. Journal of International Business Studies, 34(4), 315-326.
Sousa, R. and Voss, C. A.(2008). Contingency Research in Operations Management Practices. Journal of Operations Management, 26(6), 697-713.
Su, Y.-S. and Wu, F.-S. (2015). Regional Systems of Biotechnology Innovation—the Case of Taiwan. Technological Forecasting and Social Change, 100, 96-106.
Tinoco, J. K.(2010). Marketing Innovation: The Unheralded Innovation Vehicle to Sustained Competitive Advantage. International Journal of Sustainable Strategic Management, 2(2), 168-183.
Vega-Jurado, J.; Gutiérrez-Gracia, A.; Fernández-de-Lucio, I. and Manjarrés-Henríquez, L. (2008). The Effect of External and Internal Factors on Firms’ Product Innovation. Research Policy, 37(4), 616-632.
Wang, C. L. and Ahmed, P. K.(2004). The Development and Validation of The Organisational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313.  
Xie, X.; Wang, L. and Zeng, S.(2018). Inter-Organizational Knowledge Acquisition and Firms' Radical Innovation: A Moderated Mediation Analysis. Journal of Business Research, 90, 295-306.
Yam, R. C.; Guan, J. C.; Pun, K. F. and Tang, E. P. (2004). An Audit of Technological Innovation Capabilities in Chinese Firms: Some Empirical Findings in Beijing, China. Research Policy, 33(8), 1123-1140.
Yam, R. C.; Lo, W.; Tang, E. P. and Lau, K.(2010). Technological Innovation Capabilities and Firm Performance, 4(6), 1056- 1064.
Yoon, H.-D. and Seo, R.-B.(2011). A Study of The Core Factors Affecting the Performance of Technology Management of Inno-Biz Smes. Journal of Technology Innovation, 19(1), 111-144.
Zhang, J. and Wu, W.-P.(2017). Leveraging Internal Resources and External Business Networks for New Product Success: A Dynamic Capabilities Perspective. Industrial Marketing Management, 61, 170-181.