الگویی برای شناسایی ابعاد پیچیدگی ابرپروژه‌های فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ‏تهران، ایران. ‏

2 استاد ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران ‏

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

10.22034/qjimdo.2022.323737.1476

چکیده

زمینه و هدف: امروزه ابرپروژه‌های فناورانه برای دستیابی به محصولات و سیستم‌های پیچیده مورد  توجه قرار دارند شناسایی و مدیریت پیچیدگی در عملکرد موفق این ابرپروژه‌ها دارای اهمیت فراوانی است. بر این اساس، در این پژوهش به شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های پیچیدگی در ابرپروژه‌های فناورانه پرداخته شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است که در آن از روش پژوهش کیفی و استراتژی پژوهش فراترکیب استفاده شده است. در ابتدا، تعداد 210 متن فارسی و انگلیسی علمی معتبر بین سال‌های 2020-2007 شناسایی و استخراج شدند و در نهایت 45 عنوان مقاله و  پایان‌نامه برای تحلیل انتخاب و جهت روایی پژوهش از ابزار گلین و برای پایایی از شاخص کاپا استفاده شد.
یافته‌ها: پس از مطالعه منابع و کد گذاری اولیه، مقوله‌های اصلی و محوری پیچیدگی در ابرپروژه‌های فناورانه دسته‌بندی شدند و روابط بین ابعاد پیچیدگی‌ها با نرم افزار مکس کیو‌دی‌ای مشخص شد. بر اساس تحلیل داده‌ها، الگوی ابعاد پیچیدگی در ابرپروژه‌های فناورانه شامل چهار بعد فناوری(سخت و نرم)، ساختار(وظایف، منابع، تدارکات و زمان)، محیط(مکان جغرافیایی پروژه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و عدم قطعیت(عدم اطمینان و پویایی) بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت پیچیدگی فناوری در ابرپروژه‌های فناورانه به دست‌اندرکاران توصیه می‌شود که فناوری‌های پیوسته این حوزه را جهت شناسایی نشانه‌های ضعیف تغییرات فناوری‌ها شناسایی و رصد. نمایند.

کلیدواژه‌ها


خدایاری،  علی؛  خنیفر،  حسین؛  محمدی،  مهدی و  یزدانی،  حمیدرضا. (1398). چارچوب تحلیل قابلیت‌های فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(2) ،135-164
کاظم زاده،  علی؛  منطقی،  منوچهر؛ طلوعی اشلقی،  عباس و  جدی،  جهانگیر. (1400). مدل‌سازی چالش‌های نوآوری در توسعه محصولات پیچیده هوافضایی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(1) ،53-78
حافظ نیا، محمدرضا.(1395) مقدمه ای بر روش و تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
محقر، علی؛ جعفرنژاد، احمد؛ مدرس یزدی، محمد؛ صادقی مقدم، محمدرضا.(1392). ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب. مجله مدیریت فناوری اطلاعات،161،4-194 .
صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش.(1395). پیشران‌های کسب و ایجاد قابلیت‌های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متأخر، مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت(OTC)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، 5، 26-1.
اثنی عشری، امین؛ قیدرخلجانی، جعفر؛ کریمی گوارشکی، محمدحسین .(1399). سه‏ گانه قابلیت، عدم قطعیت و پیچیدگی در پروژه‌های توسعه محصولات و سامانه‏‌های پیچیده. مدیریت نوآوری، 1 (9)، 59-99.
کاظم زاده، علی؛ منطقی، منوچهر؛ طلوعی اشلقی، عباس؛ جدی، جهانگیر.(1399) شناسایی و مدلسازی شاخص‌های موثر در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی. مدیریت نوآوری، 3 (9) 37-78.
عزیزی، مجتبی؛ مقدم، عادله.(1395). ارائه الگویی برای مدیریت پروژههای توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، ۱ (۵) 103-128.
طهماسبی، سیامک؛ فرتوک‌زاده، حمیدرضا؛ بوشهری، علیرضا؛ طبائیان، سیدکمال؛ قیدر خلجانی، جعفر. (1395). مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه، مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، ۴ (۸) 19-33.‎
کاسه‌گرها، مهدی؛ تقی پوریان، محمد جواد؛ گیلانی پور، جواد؛ مختاری، مهران. (1400) واکاوی عوامل تقویت‌کننده بازاریابی کارآفرینانه: مروری نظامند با تکنیک فراترکیب. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(3) 47-68 .
Azim,S. (2011). Understanding and Managing Project Complexity. The University of Manchester (United Kingdom).
Baccarini, D. (1996). The Concept of Project Complexity—A Review. International Journal of Project Management, 14, 201-204.
Bosch-Rekveldt, M; Jongkind, Y; Mooi, H; Bakker, H; and Verbraeck, A. (2011). Grasping Project Complexity in Large Engineering Projects: The TOE (Technical, Organizational and Environmental) Framework. International Journal of Project Management, 29(6), 728-739.
Brockmann, C; and Girmscheid, G. (2007). Complexity of Megaprojects. In CIB World Building Congress: Construction for Development: 14-17 May 2007, Cape Town International Convention Centre, South Africa ,219-230.
Becker, M. C; and F. Zirpoli (2017). How to Avoid Innovation Competence loss in R&D outsourcing, California Management Review, 592, 24-44
Catalano, A. (2013). Patterns of Graduate Students' Information Seeking Behavior: A Metasynthesis of The Literature. Journal of Documentation, (69)2, 243-274.
Chantal C. Cantarelli (2020). Innovation in Megaprojects and The Role of Project Complexity. Production Planning and Control, 1-14.
Corbin, J; and Strauss, A. (2008). Strategies for Qualitative Data Analysis. Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory,  SAGE Publications, Inc.
Dedehayir, O. T; Nokelainen and S. J; Mäkinen (2014). Disruptive Innovations in Complex Product Systems Industries: A Case Study. Journal of Engineering and Technology Management, 33, 174-192.
Erol, H; Dikmen, I; Atasoy, G; and Birgonul, M. T. (2022). An Analytic Network Process Model for Risk Quantification of Mega Construction Projects. Expert Systems with Applications, 191, 116215.‏
Lu, Y; Luo, L; Wang, H; Le, Y; and Shi, Q. (2015). Measurement model of Project Complexity for Large-Scale Projects From Task and Organization Perspective. International Journal of Project Management, 33(3), 610-622.
Maylor, H. R; Turner, N. W; and Murray-Webster, R. (2013). How Hard Can It be?: Actively Managing Complexity in Technology Projects. Research-Technology Management, 56(4), 45-51
Mohseni, M; Tabassi, A. A; Kamal, E. M; Bryde, D. J. ; and Michaelides, R. (2019). Complexity Factors in Mega Projects: a literature review. European Proceedings of Multidisciplinary Sciences, 2(6), 54-67.
Merrow, E. W. (2011). Industrial Megaprojects : Concepts, Strategies, and Practices for Success. Hoboken, New Jersey, United States of America: John Wiley and Sons, Inc.
Nabawy, M. ; and Khodeir, L. M. (2020). A Systematic Review of Quantitative Risk Analysis in Construction of Mega Projects. Ain Shams Engineering Journal, 11(4), 1403-1410.‏
Floricel, S. ; Michela, J. L. ; and Piperca, S. (2016). Complexity, Uncertainty-Reduction Strategies, and Project Performance. International Journal of Project Management, 34(7), 1360-1383.
Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, 45(2), 6-19.
Greiman, V. A. (2013). Megaproject Management: Lessons on Risk and Project Management From the Big Dig. John Wiley and Sons.
Geraldi,J. ; Maylor, H. ; Williams, T. (2011). A Systematic Review of The Complexities of Projects, International Journal of Operations and Production Management, (31)9, 966-990.
Geraldi, J. G. ; and Adlbrecht, G. (2007). On Faith, Fact, and Interaction in Projects. Project Management Journal, 38(1), 32-43.
Glynn. Lindsay, (2006). A Critical Appraisal Tool for Library and Information Research, Library Hi Tech ( 24 ) 3, 387-399.
Hanisch, B. ; and Wald, A. (2014). Effects of Complexity on The Success of Temporary Organizations: Relationship Quality and Transparency As Substitutes for Formal Coordination Mechanisms. Scandinavian Journal of Management, 30(2), 197-213.
Kian Manesh Rad, E. ; Sun, M. ; and Bosché, F. (2017). Complexity for Megaprojects in The Energy Sector. Journal of Management in Engineering, 33(4), 04017009.
Khamseh, A. ; and Marei, P. (2020). Designing a Model Developed to Assess The Capabilities of Technological Innovation in Iranian Construction of Power Plant Equipment Industries. Journal of Engineering, Design and Technology, 18(5), 1241-1249.‏
Jia, F., Xiang, P. ; and Chen, D. (2022). A Two-Dimensional Complexity Evaluation Model of Megaprojects Based on Structure and Attributes. Ain Shams Engineering Journal, 101852.‏
Saldana, J. (2014). Coding and Analysis Strategies. In The Oxford Handbook of Qualitative Research.
Simon, H. A. (1991). The Architecture of Complexity. Facets of Systems Science, 7, 457-476.
Siau, K; and Long, Y. (2005). Synthesizing E-Government Stage Models-A Metastnthesis Based on Meta-Ethnography Approach, Industrial Management and Data Systems,105(4),443-458.
Sandelowski, M. ; and Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative research Springer Publishing Company. New York.
Thomas, J. ; and Mengel, T. (2008). Preparing Project Managers to deal with complexity–Advanced Project Management Education. International journal of Project Management, 26(3), 304-315.
Turner, J. R; and Cochrane, R. A. (1993). Goals-and-Methods Matrix: Coping With Projects With Ill-Defined Goals and/or Methods of Achieving Them. International Journal of Project Management, 11, 93-102.
Whitty, S. J.(2009). Complex Project Management. International Journal of Project Management, 27, 304-310
Williams, T. (2002). Modelling Complex Projects, John Wiley and Sons, Ltd.
Williams, T. M. (1999) The Need for New Paradigms for Complex Projects. International Journal of Project Management, 17, 269-273.