تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.348294.1510

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کارآفرینی به اصلی‌ترین رویکرد کشورها برای رشد اقتصادی و توسعه تبدیل شده است. هدف این مطالعه تایید تجربی اهمیت جهت‌گیری یادگیری در بهبود نوآوری مدل کسب‌وکار و عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر پارادایم، اثبات‌گرا و دارای رویکردی کمی است. به لحاظ مخاطب مطالعه‌ای کاربردی است و از نظر ماهیت و روش انجام ﭘﮋوﻫﺶ، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت‌های نوپای استان تهران بود. حجم نمونه با نرم‌افزار جی‌پاور3 تعداد 222 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که طی پیمایشی آنلاین توزیع  و گردآوری شد و داده ها با دو نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس و اسمارت پی‌اِل‌اِس تحلیل شدند.
یافته‌ها: تمامی فرضیه‌ها در سطح اطمینان 99% تأیید شدند. نتایج نشان داد که جهت‌گیری یادگیری به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نوآوری مدل کسب‌و‌کار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: مدیران شرکت‌های نوپا با اتخاذ سیاسست‌های توسعه‌طلبانه و تقویت کانال‌های جذب، اشتراک و نگاشت دانش با هدف تقویت و بهبود یادگیری و تشویق به یادگیری فعال در راستای پرورش جزئیات قابلیت‌های اعضای سازمان و ایجاد دانش جدید قادر خواهند بود نقشی راهبردی در بهبود عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های نوپا ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ریحانه.(1393). بررسی رابطه بین بازارگرایی، گرایش به یادگیری، نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد بازار (مورد مطالعه: شعب سرپرستی مدیریت بانک مسکن)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واد تهران مرکزی.
اصغری، مهدی.(1392). بررسی نقش بازاریابی و گرایش به یادگیری در بهبود نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
حسینی، سیده رقیه و طاهرپور کلانتری، حبیب اله.(1395). مروری بر تحول جهت‌گیری یادگیری بر عملکرد شرکت‌ها از طریق نوآوری اجرایی. چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، تهران، ایران.
رشنوادی، یعقوب؛ صادق‌ وزیری، فراز و نصرت‌پناه، رسول.(1400). ارتقای عملکرد شرکت‌ از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(1)، 106-79.
صدر، سید محمد جواد و انصاری، رضا.(1394). تأثیر نوآوری باز و ناپایداری‌های فن آورانه برعملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت رقابتی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم وفن آوری شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان). بهبود مدیریت، 9(1)، 114-95.
غفوری، سید محمد حسین؛ الیاسی، مهدی؛ امیری، مقصود و سیدنقوی، میرعلی.(1398). مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری موثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(4)، 27-9.
قاضی نوری، سروش؛ مختارزاده، نیما؛ ابویی، محمد و رشیدی آستانه، متین.(1399). ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش‌بنیان حوزه فین‌تک. فصلنامه مدیریت نوآوری، 9(1)، 138-101.
قربانیان، امید.(1399). بررسی تأثیر جهت‌گیری یادگیری و استرس سازمانی بر جهت‌گیری و عملکرد کارافرینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و علوم انسانی، موسسه آموزش عالی تابران.
محمدی، مرضیه.(1398). بررسی تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر عملکرد کارافرینی با تبیین نقش میانجی نوآوری، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز ورامین.
Asemokha, A.; Musona, J.; Torkkeli, L. and Saarenketo, S. (2019). Business Model Innovation and Entrepreneurial Orientation Relationships in SMEs: Implications for International Performance. Journal of International Entrepreneurship, 17(3), 425-453.
Bae, B. and Choi, S. (2021). The Effect of Learning Orientation and Business Model Innovation on Entrepreneurial Performance: Focused on South Korean Start-Up Companies. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(4), 1-16.‏
Baker, W. E.; Mukherjee, D. and Perin, M. G. (2022). Learning Orientation and Competitive Advantage: A Critical Synthesis and Future Directions. Journal of Business Research, 144, 863-873.‏
Bashir, M. and Verma, R. (2019). Internal Factors and Consequences of Business Model Innovation. Management Decision, 57(1), 262-290.
Bonny, B. P.; Lokesh, S. and Smitha, S. (2022). Determinants of Women’s Entrepreneurial Performance in KERALA. Indian Journal of Extension Education, 58(1), 117-120.
Breier, M.; Kallmuenzer, A.; Clauss, T.; Gast, J.; Kraus, S. and Tiberius, V. (2021). The Role of Business Model Innovation in The Hospitality Industry During the Covid-19 Crisis. International Journal of Hospitality Management, 9(2), 102-123.‏
Calantone, R. J.; Cavusgil, S. T. and Zhao, Y. (2002). Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance. Industrial Marketing Management, 31(6), 515-524.‏
Cho, Y. H. and Lee, J. H. (2020). A Study on the Effects of Entrepreneurial Orientation and Learning Orientation on Financial Performance: Focusing on Mediating Effects of Market Orientation. Sustainability, 12(11), 45-64.
Čirjevskis, A. (2019). The Role of Dynamic Capabilities as Drivers of Business Model Innovation in Mergers and Acquisitions of Technology-Advanced Firms. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(1), 12-31.
Clauss, T.; Abebe, M.; Tangpong, C. and Hock, M. (2019). Strategic Agility, Business Model Innovation, and Firm Performance: an Empirical Investigation. IEEE Transactions on Engineering Management, 68(3), 767-784.
Cucculelli, M. and Bettinelli, C. (2015). Business Models, Intangibles and Firm Performance: Evidence on Corporate Entrepreneurship from Italian Manufacturing SMEs. Small Business Economics, 45(2), 329-350.‏
Faul, F.; Erdfelder, E.; Buchner, A. and Lang, A. G. (2009). Statistical Power Analyses Using G*Power 3.1: Tests for Correlation and Regression Analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149-1160.
Fincham, J. E. (2008). Response Rates and Responsiveness for Surveys, Standards, and the Journal. American journal of pharmaceutical education, 72(2), 1-3.‏
Hair Jr, J. F.; Hult, G. T. M.; Ringle, C. and Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hair, Ringle, M. and Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.
Hollebeek, L. D.; Urbonavicius, S.; Sigurdsson, V.; Clark, M. K.; Parts, O. and Rather, R. A. (2022). Stakeholder Engagement and Business Model Innovation Value. The Service Industries Journal, 42:1-2, 42-58.
Huber, F.; Herrmann, A.; Meyer, F.; Vogel, J. and Vollhardt, K. (2008). Kausalmodellierung Mit Partial Least Squares: Eine Anwendungsorientierte Einführung. Springer-Verlag.‏
Jiabin, Y.; Di, X.; Yuting, W. and Xiaoping, Y. (2021). Learning Orientation, Big Data Capability and Business Model Innovation: Moderating Effect of Industry Type. Management Review, 33(12), 11-37.
Kharabsheh, R.; Ensour, W. and Bogolybov, P. (2017). Learning Orientation, Market Orientation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Absorptive Capacity. Business and Economic Research, 7(1), 114-127.
Lam, L.; Nguyen, P.; Le, N. and Tran, K. (2021). The Relation among Organizational Culture, Knowledge Management, and Innovation Capability: Its Implication for Open Innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 42-66.
Lee, J.; Kim, D. and Sung, S. (2019). The Effect of Entrepreneurship on Start-up Open Innovation: Innovative Behavior of University Students. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(4), 82-103.
Mahdi, O. R.and Nassar, I. A. (2021). The Business Model of Sustainable Competitive Advantage through Strategic Leadership Capabilities and Knowledge Management Processes to Overcome COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(17), 98-117.
Mayr, S.; Duller, C. and Königstorfer, M. (2022). How to Manage a Crisis: Entrepreneurial and Learning Orientation in Out-of-Court Reorganization?. Journal of Small Business Strategy, 32(2), 11-24.
Nunes, M. P. and Steinbruch, F. K. (2019). Internationalization and the Need of Business Model Innovation-A Theoretical Approach. BBR. Brazilian Business Review, 16(3), 207-221.
Phangestu, J.; Kountur, R. and Prameswari, D. A. (2020). The Moderating Effect of Entrepreneurial Leadership and Competitive Advantage on the Relationship Bbetween Business Model Innovation and Startup Performance. Journal of Business and Retail Management Research, 14(3), 53-61.
Salierno, G.; Leonardi, L. and Cabri, G. (2021). The Future of Factories: Different Trends. Applied Sciences, 11(21), 1-18.
Sarstedt, M.; Ringle, C. M. and Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation ModelingHandbook of Market Research, 26(1), 1-40.
Setini, M.; Yasa, N. N. K.; Gede Supartha, I. W.; Ketut Giantari, I. and Rajiani, I. (2020). The Passway of Women Entrepreneurship: Starting from Social Capital with Open Innovation, Through to Knowledge Sharing and Innovative Performance. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(2), 1-25.
Teece, D. J. (2018). Business Models and Dynamic Capabilities. Long Range Planning, 51(1), 40-49.
Wiprächtiger, D.; Narayanamurthy, G.; Moser, R. and Sengupta, T. (2019). Access-based Business Model Innovation in Frontier Markets: Case Study of Shared Mobility in TIMOR-Leste. Technological Forecasting and Social Change, 14(3), 224-238.
Wolf, E. J.; Harrington, K. M.; Clark, S. L. and Miller, M. W. (2013). Sample Size Requirements for Structural Equation Models: An Evaluation of Power, Bias, and Solution Propriety. Educational and Psychological Measurement, 73(6), 913-934.
Yun, J. J.; Yang, J. and Park, K. (2016). Open Innovation to Business Model: New Perspective to Connect Between Technology and Market. Science, Technology and Society, 21(3), 324-348.