دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، دی 1401 
ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران

صفحه 81-100

10.22034/qjimdo.2022.325034.1479

حسن کمالو؛ علی داوری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ محمد عزیزی


راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی

صفحه 191-224

10.22034/qjimdo.2023.396191.1586

قادر خداویردی‌زاده؛ جعفر بیک زاد؛ حسین عماری؛ یوسف بیگ زاده