تدوین و اعتبارسنجی الگوی عملکرد تجاری سازی طرح های فناورانه محصول محور؛ رهیافت شبکه مضامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.337863.1499

چکیده

زمینه و هدف: حمایت از طرح­های فناورانه با قابلیت تجاری­سازی در حوزه فناوری­های راهبردی و اولویت‌دار برای توسعه اقتصاد دانش­بنیان و رفع نیازهای کشور در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیش­بین­های عملکرد تجاری­سازی طرح­های فناورانه محصول­محور است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در آن از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مالکان (مخترعان) تعداد 62 طرح فناورانه دارای ثبت اختراع بودند. بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند و مطابق با اصل اشباع نظری با  تعداد 26 نفر از اعضاء جامعه آماری همراه با 8 نفر از مسئولان و مدیران مرکز رشد مصاحبه شد. داده‌های مصاحبه­ها طی سه مرحله کدگذاری پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر تحلیل شدند.
یافته‌ها: داده­های کیفی پس از تحلیل در قالب 53 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان­دهنده شامل مدیریت بازاریابی، تأمین مالی، استراتژی تجاری­سازی، منابع و قابلیت­های پویا، شبکه‌سازی، دولت، سرمایه فکری، مدیریت دانش و فناوری، بستر فرهنگی جامعه و مضمون فراگیر عملکرد تجاری­سازی طرح­های فناورانه دسته­بندی شدند.
نتیجه‌گیری: باتوجه به تأثیرپذیری عملکرد تجاری­سازی طرح­های فناورانه محصول­محور از هر دو سطح بنگاه و محیط کلان، نقش برجسته دولت، اهمیت سیاست­گذاری در زمینه حمایت­های دولتی در حوزه­های مختلف تأمین مالی، ارائه تسهیلات مالی، تدارک فضای فیزیکی برای استقرار و رشد واحدهای فناور، اتخاذ سیاست­های حمایتی ویژه با نگاه ویژه به استان و تسهیل فضای کسب­و­کارهای فناورانه از جنبه­های مختلف قانونی، صدور مجوزها، فرهنگ‌سازی و ... برای فعالیت طرح­های فناورانه این استان امری حیاتی است.

کلیدواژه‌ها


تقی­زاده، رضا و نامداریان، لیلا. (1398). سیاست­های حمایت از شرکت­های فناور نوپا، فصلنامه سیاست علم و فناوری، ویژه­نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، 11(2)، 284-296. 
حاجی غلام سریزذی، علی. (1399). طراحی و پیاده­سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکت­های فناور (مطالعه موردی شرکت­های فناور پارک علم و فناوری یزد)، فصلنامه رشد فناوری، 16(64)، 1-13.
خطیب، محمود؛ محقق­نیا، محمد.جواد و صادقی شاهدانی، مهدی. (1400). الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح­های فناورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا، نشریه علمی پژوهش­های راهبردی بودجه و مالی، 2(1)، 11-50.
رادفر، رضا؛ پیله­وری، نازنین؛ قاضی­نوری، سپهر و شاکری، رویا. (1394). مطالعه پیشرانه­های قابلیت ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه، مورد صنعت زیست دارویی، پژوهش های مدیریت عمومی، 8(27)، 45-70.
شاکری، رویا و یعقوبی، نورمحمد. (1400). عملکرد استراتژی تجاری­سازی مشارکتی: ائتلاف استراتژیک، نشریه علمی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 13(26)، 267-290.
شیرازی، حسین؛ هاشم­زاده خوراسگانی، غلام.رضا؛ رادفر، رضا و ترابی، تقی. (1397). نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت­های دانش­بنیان نوپا با تعدیل­گری عملکرد تجاری­سازی فناوری، مدیریت نوآوری، 7(4)، 115- 134.
شیرازی، حسین؛ هاشم­زاده خوراسگانی، غلام.رضا؛ رادفر، رضا و ترابی، تقی. (1398). ارزیابی عملکرد تجاری­سازی فناوری شرکت­های دانش­بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(2)، 129-159.
فروزنده دهکردی، لطف.ا.له؛ رحمانی، زین.العابدین و عباسی اسفنجانی، حسین. (1391). اندازه‌گیری و سنجش عملکرد تجاری­سازی تحقیقات در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی (مطالعه موردی: کشور نروژ)، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 20، 35-48. 
مقصودی گنجه، یاسر؛ خانی، ناصر و عالم تبریز، اکبر. (1398). توانمندی شبکه­سازی، ساختار شبکه­های کسب­وکار و عملکرد تجاری­سازی در شرکت­های دانش­بنیان (مورد مطالعه: شرکت­های دانش­بنیان استان اصفهان)، مدیریت توسعه فناوری، 7(4)، 151-180.
میثمی، امیرمهدی؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ حجازی، سید.رضا و مبینی دهکردی، علی. (1399). نقش­های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه، نشریه مدیریت فردا، 19(62)، 207- 220.
نعمتی، محمد.علی. (1386). تحلیل و مقایسه شاخصهای عملکردی کلیدی مراکز رشد واحدهای فناور کشور، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 13(3)، 143-171.
ویسی، امید و زاهدی، محمد.رضا. (1400). ارائه مدل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان­های دانش­بنیان بر اساس نقش و جایگاه نوآوری سازمانی، مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی، 4(13)، 125- 146.
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ زارع، هادی و حجازی، سید.رضا. (1391). شناسایی مؤلفه­های دوسوتوانی مؤثر بر عملکرد تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 63، 69- 90.
یدالهی فارسی، جهانگیر؛ برادران، محمد.صادق؛ حجازی، سید.رضا و اکبری، مرتضی. (1397). بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان فناور با رویکردی تفسیری؛ یک پژوهش پدیدارشناسانه، سیاست علم و فناوری، 10(3)، 44-59.
دانشجووش، خاطره؛ جعفری، پریوش و خمسه، عباس. (1400). ارائه مدل ابعاد و مؤلفه­های تجاری­سازی ایده­های کارآفرینانه فناوری پیشرفته با رویکرد فراترکیب، مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی، 4 (12)، 77-104.
دل­افروز، نرگس؛ قلی‌پور سلیمانی، علی و رضایی بلوچی، متین. (1400). شناسایی عوامل موفقیت تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، جامعه­شناسی سیاسی ایران، 15، 585- 598.
صفاری، مرجان؛ کوزه­چیان، هاشم و فسنقری، جواد. (1401). راهکارهای بهره­گیری از فناوری­های نوین برای توسعه ورزش­های تفریحی: از پایلوت تا تجاری­سازی، مدیریت ورزشی، 56، 332- 351.
قلعه­خندانی، نازنین؛ رادفر، رضا و تبریزیان، بیتا. (1400). طراحی الگوی تجاری­سازی پروژه­ها در پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 13(51)، 133- 148.
ابراهیم­پور، مژده؛ امیدیان، فرانک؛ طهماسبی بلداجی، فاطمه؛ سادات ابراهیمی، سیداحسان و فلات جانکی، مینا. (1401). شناسایی و اولویت بندی شاخص های تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توسعه آموزش جندی­ شاپور اهواز، 13(1)، 63-72.
Aloini, D., Lazzarotti, V., Manzini, R. and Pellegrini, L. (2017), IP, Openness, and Innovation Performance: an Empirical Study. Management Decision, 55(6), 1307-1327.
Andersson, M., Moen, O. and Brett, P.O. (2020). The Organizational Climate for Psychological Safety: Associations with SMEs' Innovation Capabilities and Innovation Performance. Journal of Engineering and Technology Management, 55, 10.1016/j.jengtecman.2020.101554.  
Bayraktar, C. A., Hancerliogullari, G., Cetinguc, B. and Calisir, F. (2017). Competitive Strategies, Innovation, and Firm Performance: an Empirical Study in a Developing Economy Environment. Technology Analysis and Strategic Management, 29(1), 38-52.
Brunswicker, S. and Vanhaverbeke, W. (2015). Open Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): External Knowledge Sourcing Strategies and Internal Organizational Facilitators. Journal of Small Business Management, 53(4), 1241-1263. doi: 10.1111/jsbm.12120.
Buenechea-Elberdin, M., Sáenz, J. and Kianto, A. (2018), Knowledge Management Strategies, Intellectual Capital, and Innovation Performance: a Comparison between High- and Low-Tech Firms. Journal of Knowledge Management, 22(8), 1757-1781.
Buganza, T., Chiaroni, D., Colombo, G. and Frattini, F. (2013). Investigating Inter-Industry Differences in the Implementation of Open Innovation. World Scientific Book Chapters, 11(9), 323-355.
Cheng, C.-F., Chang, M.-L. and Li, C.-S. (2013). Configural Paths to Successful Product Innovation. J. Bus. Res, 66 (12), 2561–2573.
Cingöz, A. and Akdoğan, A.A. (2013). Strategic Flexibility, Environmental Dynamism, and Innovation Performance: An Empirical Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99(6), 582-589.
Crossan, M.M. and Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: a Systematic Review of the Literature. J. Manag. Stud, 47 (6), 1154–1191.
Curado, C., Muñoz-Pascual, L. and Galende, J. (2018). Antecedents to Innovation Performance in SMEs: a Mixed Methods Approach. J. Bus. Res, 89, 206–215.
Dedahanov, A., Rhee, C. and Yoon, J. (2017). Organizational Structure and Innovation Performance: Is Employee Innovative Behavior a Missing link?. Career Development International, 22(4), 334-350.
Garud, R., Tuertscher, P. and Van de Ven, A.H. (2013). Perspectives on Innovation Processes. Acad. Manag. Ann, 7 (1), 775–819.
Guan, J.C. and Yam, R.C.M. (2015). Effects of Government Financial Incentives on Firms’ Innovation Performance in China: Evidences from Beiging in the 1990s. Research Policy, 44(1), 273-282.
Hsieh, H.-F. and Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
Huang, D., Chen, S., Zhang, G. and Ye, J. (2018). Organizational Forgetting, Absorptive Capacity, and Innovation Performance: A Moderated Mediation Analysis. Management Decision, 56(1), 87-104.
Huizingh, E. K. (2011). Open Innovation: State of the Art and Future Perspectives. Technovation, 31(1), 2-9.
Ismaeel Jabbouri, N., Siron, R., Zahari, I. and Khalid, M. (2016). Impact of Information Technology Infrastructure on Innovation Performance: An Empirical Study on Private Universities In Iraq. Procedia Economics and Finance, 39, 861-869.
Jo, D. H. and Park, J. W. (2017). The Determinants of Technology Commercialization Performance of Technology-Based SMEs. KSII Transactions on Internet and Information Systems, 11(8), 4146-4161.
Kaplan, R. S. (2001). Strategic Performance Measurement and Management in Nonprofit Organizations. Nonprofit management and Leadership, 11(3), 353-370.
Laforet, S. (2016). Effects of Organisational Culture on Organisational Innovation Performance in Family Firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(2), 379-407.
Lau, A.K.W. and Lo, W. (2015). Regional Innovation System, Absorptive Capacity and Innovation Performance: An Empirical Study. Technological Forecasting and Social Change, 92, 99-114.
Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative Approach to Content Validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.
Li, P.-Y. and Huang, K.-F. (2019). The Antecedents of Innovation Performance: the Moderating Role of Top Management Team Diversity. Baltic Journal of Management, 14(2), 291-311.
Nurjannah, E., and Nurjannah, N. (2020). Effects of Environmental Characteristics and Business Partner Relationships on Improving Innovation Performance through the Mediation of Knowledge Management Practices. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 51(1), 139-162.
Papa, A., Dezi, L., Gregori, G.L., Mueller, J. and Miglietta, N. (2018). Improving Innovation Performance through Knowledge Acquisition: the Moderating Role of Employee Retention and Human Resource Management Practices. Journal of Knowledge Management, DOI: 10.1108/JKM-09-2017-0391.
Ren, S., Eisingerich, A.B. and Tsai, H.T. (2015). How Do Marketing, Research and Development Capabilities, and Degree of Internationalization Synergistically Affect the Innovation Performance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)? A Panel Data Study of Chinese SMEs. International Business Review, 24(4), 642-651.
Romijn, H. and Albaladejo, M. (2002). Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Software Firms in Southeast England. Research Policy, 31(7), 1053-1067.
Shakeri, R. and Radfar, R. (2017). Antecedents of Strategic Alliances Performance in Biopharmaceutical Industry: A Comprehensive Model. Technological Forecasting and Social Change, 122, 289-302. 
Souitaris, V. (2003). Determinants of Technological Innovation: Current Research Trends and Future Prospects. The International Handbook on Innovation, 7(07), 513-528.
Spithoven, A., Vanhaverbeke, W. and Roijakkers, N. (2013). Open Innovation Practices in SMEs and Large Enterprises. Small Business Economics, 41(3), 537-562.
Susanty, A., Yuningsih, Y. and Anggadwita, G. (2019). Knowledge Management Practices and Innovation Performance: A study at Indonesian Government Apparatus Research and Training Center. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(2), 301-318.
Szambelan, S., Jiang, Y. and Mauer, R. (2019). Breaking through Innovation Barriers: Linking Effectuation Orientation to Innovation Performance, European Management Journal, 38(3), 425-434.
Wang, M.C., Chen, P.C. and Fang, S.C. (2018). A Critical View of Knowledge Networks and Innovation Performance: The Mediation Role of Firms Knowledge Integration Capability. Journal of Business Research, 88, 222-233.
Wu, S.-M. and Ding, X.-H. (2020). Unpacking the Relationship between External IT Capability and Open Innovation Performance: Evidence from China. Business Process Management Journal, 26(7), 1789-1805.
Yi, J., Hong, J., chung Hsu, W. and Wang, C. (2019). The Role of State Ownership and Institutions in the Innovation Performance of Emerging Market Enterprises: Evidence from China. Technovation, 62 and 63, 4-13.
Yildiz, H.E., Murtic, A., Klofsten, M., Zander, U. and Richtnér, A. (2020). Individual and Contextual Determinants of Innovation Performance: A Micro-Foundations Perspective. Technovation, 99(4), 10.1016/j.technovation.2020.102130 .
Yildiz, O., Çetinkaya Bozkurt, O., Kalkan, A. and Ayci, A. (2013). The Relationships between Technological Investment, Firm Size, Firm Age and the Growth Rate of Innovational Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99(6), 590-599.
Zahra, S. A. and Nielsen, A. (2002). Sources of Capabilities, Integration and Technology Commercialization. Strategic Management Journal. 23, 377 – 398.
Zhao, S., Jiang, Y., Peng, X. and Hong, J. (2020). Knowledge Sharing Direction and Innovation Performance in Organizations: Do Absorptive Capacity and Individual Creativity Matter?. European Journal of Innovation Management, 24(2), 371-394.