بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت آب منطقه ای کرمان در راستای ارتقای نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دکتری مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان، کرمان، ایران

5 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی، شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان، کرمان، ایران

10.22034/qjimdo.2021.176625

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری امروزه به عنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی برای بهره گیری از فرصت‌ها در جهت ارتقای عملکرد سازمانی مطرح است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت آب منطقه ای کرمان در راستای افزایش نوآوری است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش انجام آن پژوهشی آمیخته است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی شرکت آب منطقه‌ای کرمان بود که به روش قضاوتی هدف‌مند انتخاب شدند و در بخش کمّی شامل کلیه کارکنان شرکت آب منطقه‌ای کرمان بود که تعداد 245 نفر برابر فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده‌های کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس‌کیودا و داده‌های کمی به کمک تحلیل رگرسیونی و نرم افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس ‌انجام شد.
یافته‌ها: داده‌های پژوهش پس از  تحلیل در قالب 10 مقوله اصلی و 54 مقوله فرعی دسته‌بندی شدند.  نتایج اولویت بندی عوامل با تحلیل شبکه‌ای (اِی ‌ِن‌پی) نشان داد که عوامل مدیریتی، عوامل قانونی، عوامل اقتصادی، عوامل ساختاری، عوامل فردی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی-روانی، عوامل شخصیتی، عوامل آموزشی و عوامل محیطی به ترتیب از اولویت اول تا دهم قرار دارند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس نشان داد که بین متغیر انگیزش و نوآوری کارکنان رابطه خطی مستقیم وجود دارد.
نتیجه‌گیری: سرمایه‌گذاری هدف‌مند در هر یک از مولفه‌های انگیزشی کارکنان در جامعه آماری باعث رشد و شکوفایی نوآوری آنان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت.(1390). کتاب اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه ها. ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
آقائی، رضا؛ آقائی، میلاد و آقایی، اصغر.(1394). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری نیروی انسانی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازنو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 7، 4(22): 49-27.
ایران نژاد پاریزی، مهدی و ساسان گهر، پرویز.(1393). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
خالدی، خسرو.(1397). ارزیابی مدیریت منابع انسانی با رویکرد افزایش سطح نوآوری و انگیزش در کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دیلمان لاهیجان.
سیدجوادین، سیدرضا.(1395). تئوری‌های مدیریت. تهران: نگاه دانش.
شهباززاده، نادره و علیلو، حمید جعفر.(1397). راه‌های افزایش انگیزه و تعهدکاری در کارکنان و مدیران. بهورز، 28: 5-2.
شعبانی بهار، غلام رضا و شربتی، نعیم.(1397). رابطة بین انگیزه‌های شغلی کارکنان و نوآوری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 10(3): 137-127.
صادقی، هوشنگ.(1397). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کارکنان و راهکارهای بهبود آن، دانش انتظامی، 34-1.
عباس‌نژاد، محمد حسین؛ قاسمی پیر بلوطی، اکبر؛ جعفری، میثم و محمدزاده مهنه، حمیدرضا.(1396). بررسی عوامل موثر بر انگیزه کارکنان پایور مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول الله‌(ص). پژوهش نامه مطالعات مرزی، 5(4)، 71-57.
 قزوینه، ژیلا.(1392). بررسی وضعیت نوآوری و تاثیر عوامل انگیزشی در افزایش نوآوری شرکت آب و فاضلاب، طرح پژوهشی، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه.
محمدی، امین.(1395). شناسایی مولفه‌های موثر بر انگیزش کارکنان در شرکت‌های پروژه محور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره. کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، تهران، ایران.
 مرزبانی، علیرضا؛ سبحانی، پرویز و ترانه، کامران.(1399).تحلیلی بر نقش مدیریت در کارآمدی و ارتقا انگیزش کارکنان فرماندهی مرزبانی به میانجی روش گراند تئوری. فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی، 9، 2(33): 121-93.
ضرغامی، حمیدرضا؛ جعفری، مصطفی و اخوان، ‌پیمان.(1391). بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان‌های پژوهشی: مطالعه ی موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(1)، 37-64.‎
امیری، سعید و چندل، حسن.(1401). تاثیر خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انگیزش کارکنان. پژوهش‌های علوم مدیریت،10(4)، 245-264.‎
Glaser, B. G. and Strauss, A. L.(1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, New Jersey: Aldine Publications. Co.
Megawaty, M., Aminuddin, H. and Nur, A.(2022). Examining Linkage Leadership Style, Employee Commitment, Work Motivation, Work Climate on Satisfaction and Performance, Human Resource Management, 2(1),1-14.
Robbins, S. P. and Judge, T. A.(2017). Orgizational Behavior, Boston: Pearson.
Zainal, H., (2017). Influence of Work Motivation and Discipline on Work Productivity,  Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 149: 25-27.
Maciulytė-sniukienė, A. and Gaile-Sarkane, E.(2014). Impact of Information and Telecommunication Technologies Development on Labour Productivity. Procedia-Social and Behavioral Sciences110, 1271-1282.
Wahyudi, W.(2022). Five Components of Work Motivation in the Achievement of Lecturer Performance. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 5(2), 466-473.
Sharma, S. K. and Parashar, A.(2016). Employee Motivation Is A Function Of Leadership. Global Advancements in HRM: Innovations and Practices, 141.
Badubi, R. M.(2017). Theories of Motivation and Their Application in Organizations: A Risk Analysis. International Journal of Innovation and Economic Development, 3(3), 44-51.
Theresia, L., Lahuddin, A. H., Ranti, G. and Bangun, R.(2018, March). The Influence of Culture, Job Satisfaction and Motivation on the Performance Lecturer/Employees. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (pp. 1841-1841).
Korzynski, P.(2013). Employee Motivation in New Working Environment. International Journal of Academic Research5(5), 3-12.
Kanfer, R, and Chen, G.(2016). Motivation in Organizational Behavior: History, Advances and Prospects. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 136, 6-19.
Fırat, M., Kılınç, H. andYüzer, T. V.(2018). Level of Intrinsic Motivation of Distance Education Students in E‐Learning Environments. Journal of Computer Assisted Learning, 34(1), 63-70.
Eskanyua I. and Mukuru M.(2013). Unorthodox Forms of Capital in Organizations: Positive Psychological Capital, Intellectual Capital and Social Capital, Social and Behavioral Sciences, 15(2), 963-972.
Padave, P., Kanekar, R. and Chande, K.(2021). Emprical Study on Organisational Commitment of Employees in Indian. Materials Today: Proceedings. https://doi. org//10.1016/j. matpr654.
Subramaniam, M. and Youndt, M. A.(2005). The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities. Academy of Management journal, 48(3), 450-463.
Scheepers, C. B. and Storm, C. P.(2019). Authentic Leadership’s Influence on Ambidexterity with Mediators in the South African context. European Business Review, 31(3), 352-378.
Alblooshi, M., Shamsuzzaman, M. and Haridy, S.(2021). The Relationship between Leadership Styles and Organisational Innovation: A Systematic literature Review and Narrative Synthesis. European Journal of Innovation Management, 24(2), 338-370.
Jimenez-Jimenez, D. and Sanz-Valle, R.(2008). Could HRM Support Organizational Innovation?. The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1208-1221.
Tan, C. L. and Nasurdin, A. M.(2011). Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness. Electronic Journal of Knowledge Management, 9(2), pp155-167.
Alegre, J., Lapiedra, R. and Chiva, R.(2006). A Measurement Scale for Product Innovation Performance. European Journal of Innovation Management, 9(4), 333-346.
Jantz, R. C.(2017). Creating the Innovative Library Culture: Escaping the Iron CAGe through Management Innovation. New Review of Academic Librarianship, 23(4), 323-328.
Velazquez-Berumen, A. and Manimaran, M.(2016). Driving Innovation in Low Resource Settings. World Hospitals and Health Services: the Official Journal of the International Hospital Federation, 52(3), 7-11.
Al-Abbadi, G. M. D. and Agyekum-Mensah, G.(2019). The Effects of Motivational Factors on Construction Professionals Productivity in Jordan. International Journal of Construction Management, 22(5), 820-831.
Johari, S. and Neeraj Jha, K.(2020). Framework for Identifying Competencies of Construction Workers. Journal of Construction Engineering and Management, 147(5), 04021034.
Hajiali, I., Kessi, A. M. F., Budiandriani, B., Prihatin, E. and Sufri, M. M.(2022). Determination of Work Motivation, Leadership Style, Employee Competence on Job Satisfaction and Employee Performance. Golden Ratio of Human Resource Management, 2(1), 57-69.