مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاداسلامی، ساوه، ایران.

10.22034/qjimdo.2023.412455.1617

چکیده

زمینه و هدف: گمرک در چرخه تأمین و توزیع کالا، مسؤلیت نظارت دقیق و سریع و در عین حال تسهیل‌گرانه بر تشریفات ترخیص کالا را بر عهده دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل یادگیری سازمانی در نظارت بر تجارت فرامرزی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در سازمان گمرک انجام شد.
روش‌شناسی: برای انجام پژوهش از روش آمیخته اکتشافی استفاده شد. شناسایی عوامل مؤثر بر الگوی یادگیری سازمانی از طریق راهبرد داده‌بنیاد انجام شد. مشارکت‌کنندگان به کمک روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها، مصاحبه‏‌های نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان گمرک و اساتید دانشگاه بود. برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل 220 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گمرک بود که  طبق فرمول کوکران تعداد 145 نفر انتخاب شدند.
یافته‌ها: در بخش کیفی، داده‌های پژوهش پس از تحلیل در قالب الگوی یادگیری سازمانی به عنوان مقوله محوری، شرایط علّی(منابع و امکانات، ارتباطات، مدل‌های ذهنی و مهارت‌های فردی)، عوامل زمینه‏ای(عوامل سازمانی و شرایط اقتصادی)، شرایط مداخله‌گر(قوانین و مقررات، عوامل محیطی و چشم انداز مشترک)، راهبردها (تغییرسازمانی، بازمهندسی و تفکّرسیستمی) و پیامدها (تحقق اهداف طراحی مدل یادگیری در سازمان، افزایش موفقِیت سازمانی، تطبیق محیطی و توسعه قابلیت‌های کارکنان در راستای بهبود عملکرد سازمان) دسته‌بندی شدند. در بخش کمّی برازش مدل به کمک مدلسازی معادلات ساختاری ‏ در سطح اطمینان 99% تأیید شد.
نتیجه‌گیری: مدل نهایی پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران ارشد جهت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیستم یادگیری سازمانی در سازمان مورد مطالعه و ارتقای عملکرد، بهبود مستمر و کسب مزیت رقابتی پایدار قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات