راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22034/qjimdo.2023.396191.1586

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نوآوری و خلاقیت در موفقیت سازمان‌ها در محیط متغیر و پویای کنونی سازمان‌ها، در پژوهش حاضر به شناسایی راهبردهایی برای سازمان سالم  در جهت ارتقای نوآوری سازمانی در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای بر اساس رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از راهبرد تحلیل مضمون و در بخش کمی از راهبرد پیمایش استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل مقاله‌های مجلات پایگاه‌های علمی داخلی و بین‌المللی و در بخش کمی نیز شامل 248 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت کشور بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری و در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: داده‌های پژوهش در قالب 68 مضمون اساسی، 21 مضمون سازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر رهبری اثربخش، الگوی رفتاری جامعه، فرهنگ‌سازمانی، خط‌مشی سازمان، ساختار سازمانی، طراحی شغلی، شفافیت سازمانی، مشارکت سازمانی، منابع انسانی و ارزش­های سازمان دسته‌بندی شدند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که تمامی راهبردهای سازمانی سالم به جز الگوی رفتاری جامعه تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارند.
نتیجه‌گیری: سازمان‌های سالم، گشودگی واضح و پیوسته به تجربه، تشویق به ریسک‌پذیری مسئولانه و تمایل به تصدیق شکست‌ها و درس گرفتن از آن‌ها دارند و به اندازه کافی فعال هستند تا اقدامات لازم را برای محافظت از خود در برابر هرگونه رویدادهای محیطی و سازگاری با تغییرات تکنولوژیکی یا عملیاتی و بازار انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


اکبری، مرتضی؛ شکیبا، حجت؛ ضیایی، محمدصادق؛ مرزبان، شیرمراد و رازی، سمیرا.(1392). رابطه بین سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی: مورد دانشگاه تهران. مجله مدیریت عمومی، 5(13)، 1-20.
علیزاده، باقر و ناستی زایی، ناصر.(1396). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فضیلت سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی. مجله اخلاق زیستی، 9(32)، 34-45.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد.(1390). تحلیل موضوعی و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوها در داده‌های کیفی. فصلنامه مدیریت راهبردی اندیشه (اندیشه مدیریت)، 5(2)، 151-198.
ایباغی اصفهانی، سعید؛ سبک رو، مهدی؛ برزگرلو، میهن و اعظمی، محمدمهدی.(1395). تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی. مدیریت سرمایه اجتماعی، 4(2)، 119-220.
باتمانی، محمد امین؛ باغفلکی، افشین؛ باباشاهی، جبار و یزدانی، حمیدرضا.(1399)، تحلیل مفهومی حرفه‌ای شدن در حوزه مدیریت منابع انسانی، مجله منابع انسانی پایدار، 2(2)، 65-93.
بلوچی، حسن؛ محمدی حسینی، سیداحمد.(1391). بررسی نقش میانجی جو سازمانی در رابطه بین مؤلفه‌های سازمانی (اعتماد و رهبری) و هنجارهای ذهنی تسهیم دانش، مجله منابع انسانی پایدار، 4(6)، 53-74.
بهمنی، ابراهیم؛ تیموری، هادی؛ مشرف جوادی، محمدحسین و ربانی خوراسگانی، علی.(1399). مؤلفه‌های رهبری مؤثر در سازمان‌های نظامی ایران: مطالعه نظریه زمینه ای. مجله علمی استراتژی، 29(2)، 5-29.
کلنی دخت، سیمین؛ عریزی سامانی، سیدحمید و نامداری، کوروش.(1393). ویژگی‌های شخصیتی افراد دارای الگوهای رفتاری کاری سالم و ناسالم. مجله روانشناسی، 19(4)، 363-379.
دوستار، محمد و محمد کریمی، یوسف.(1397). تبیین الگوی ارزیابی سازمان‌های انتظامی بر اساس نظام سلامت اداری بر اساس ارزش عمومی. فصلنامه پژوهشی مدیریت پلیس، 14(2)، 341-362.
درفش، حجت اله و گلشن پور، مرجان.(1396). معنویت در محیط کار و رابطه آن با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس راهنمایی اهواز. فصلنامه مدیریت مدرسه، 6(2)، 123-142.
دیهیم پور، مهدی و میانداری، کمال.(1395). بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعه سرمایه اجتماعی.(مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران). فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 4(2)، 283-307.
الصاق، شکیبا؛ گیواریان، حسن؛ ربیعی مندجین، محمدرضا و جمشیدیوانکی، مینا.(1390). پیچیدگی‌های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد نظریه زمینه ای. مجله علمی استراتژی، 30(4)، 691-731.
فرح بخش، مصطفی؛ نیک نیاز، علیرضا؛ تاج الدینی، نازیلا؛ انتظار، صمد و حسن زاده، علیرضا.(1389). مقایسه تداوم «مدیریت جامع کیفیت» و اجرای همزمان «مدیریت جامع کیفیت و اثربخشی مدیریت». برنامه" در بهبود مدیریت سازمان‌های بهداشتی و درمانی. فصلنامه مدیریت سلامت، 13(42)، 35-44.
فتحی اهوازی، محبوبه.(1394). یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان و نوآوری. کنفرانس مدیریت نخبگان 1-9.
غلامزاده، داریوش و تحویلدار. آزاده.(1391). رابطه سبک‌های رهبری، سلامت سازمانی و خشونت (مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه مدیریت دولتی، 5(2)، 157-174.
قائمی اصل، مهدی و ولایی، فیروز.(1398). بررسی تأثیر فساد اداری بر سلامت مالی در نظام بانکی ایران. تحقیقات رشد و توسعه پایدار، 20(2)، 177-212.
گودرزوند چگینی، مهرداد و صالحی کردآبادی، سجاد.(1394). سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اصلانی). فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5(20)، 97-112.
گرجی پور، حسین؛ خاشعی، وحید؛ اسلامبولچی، علیرضا و اصغری صارم، علی.(1398). مدل ارزیابی فرآیند سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد بررسی کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 11(1)، 47-72.
حاتمی، سپیده و رجب زاده، آرمین.(1390). الگوی تغییرات قوانین مدیریت منابع انسانی در دوران بحران کووید-19. فصلنامه مدیریت منابع انسانی پایدار، 3(5)، 111-133.
حسین پور، فاطمه؛ رسولی، منصوره و فضل الهی قمشی، سیف اله.(1398)، سلامت سازمانی و قدرت تبیینی یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه‌ای برای پیش بینی آن. فصلنامه راهبردی نوین در روانشناسی و علوم تربیتی، 2(5)، 15-34.
حسینی پژوه، محمد؛ علامه، سید محسن و شاهین، آرش.(1390). طراحی مدل سلامت سازمانی. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 13 (25)، 135-166.
حیدری کمررودی، رویا؛ خداوردی، یداله؛ درودی، هما و فرهمندیان، ارشد.(1394). دیدگاه کارکنان نسبت به سلامت سازمانی نظام آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر اساس مدل هوی و فلدمن. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(22)، 27-33.
هاشمی، سید حامد؛ ابراهیم پور ازبری، مصطفی و قنبری، مسعود.(1392). مدل ارتقای رفتار شهروندی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی سلامت سازمانی. مطالعات مدیریت استراتژیک، 20(1)، 107-127.
ایرانزاده، سلیمان؛ زمستانی، قادر؛ پاکدل بناب، مهدی و بابایی هروی، صادق.(1392)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مدیریت بهره‌وری، 7(24)، 49-70.
ژاله باغبدانی، معصومه؛ یعقوبی پور، علی و فتحی زاده، علیرضا.(1390). طراحی مدل حاکمیت مشارکتی به منظور کاهش فساد اداری با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی: استانداری و فرمانداری شهرستان اهواز). فصلنامه استراتژی، 30 (101)، 829-863.
کارگر، رضا؛ غفاری، رحمان و احمدی، مسعود.(1398)، ارائه الگوی سازمانی سالم در مبارزه با فساد اداری از دیدگاه نهج‌البلاغه. فصلنامه نهج البلاغه پژوهی، 64(3)، 11-36.
مصافی، فرزاد؛ میرزایی محرمانی، سهیل؛ فخری نژاد، رستم وکارگر، مهناز.(1391). بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب دانش با میانجیگری انرژی سازمانی (مطالعه موردی: اداره آموزش و پرورش آستارا). مجله بین المللی تحقیقات ملل، 7(74)، 141-157.
محرابی، محمد و جوانمرد، حبیب اله.(1391). نقش فرهنگ سازمانی اسلامی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌ها. فصلنامه راهبرد توسعه، 25(2)، 179-206.
محمدی، فرشته؛ کریمی، جواد و عباسی، همایون.(1398). تبیین الگوهای کاهش فساد اداری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت و سلامت سازمانی. جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی، 5(14)، 349-372.
مصطفی پور، محمدعلی؛ سمیعی، روح اله و مستقیمی، محمودرضا.(1390). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی (مطالعه موردی: دادگاه‌های استان‌های شمالی). پژوهش‌های نوین حقوق اداری، 3(8)، 217-243.
ملاعباسی، حافظ؛ وحدتی، حجت؛ سپوند، رضا و اسماعیلی، محمودرضا.(1395). تبیین علل پارانویای سازمانی بر اساس نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 5(4)، 31-38.
مقصودگردوان، امیر؛ سبزی، مراد و مقصود گرداون، صبیحه.(1397). سلامت سازمانی و ویژگی‌های مدارس سالم. سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ایران، قم.
میانداری، کمال؛ عابدی جعفری، حسن؛ نجاری، رضا و مهدی پور، راضیه.(1392)، ارائه مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم؛ مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 3(2)، 47-74.
مهرآور گیگلو، شهرام؛ اکبری، تقی و رشیدی، علی.(1398). سهم و نقش مؤلفه‌های رهبری اصیل در پیش‌بینی سلامت سازمانی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در نظام آموزش عالی. فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی، 1(1)، 87-99.
مهاجران، بهناز؛ کولایی، علیرضا؛ اشرفی سلیم کندی، فرشید و درویشی، زین العابدین.(1396). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجیگری عزت نفس سازمانی. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29(72)، 39-58.
نجات بخش اصفهانی، علی و مطهری، عبدالهادی.(1391)، بررسی نظارت با تاکید بر خودکنترلی برای ارتقای سلامت اداری در ایران اسلامی. اسلام و تحقیق مدیریت، 3 (1)، 43-58.
نصیری پور، امیر اشکان؛ علی محمدزاده، خلیل؛ رئیسی، پوران و جعفری، مهرنوش.(1390). رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان، مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 3(1)، 57-49.
رامشگر، ریحانه؛ رجایی پور، سعید و سیادت، سید علی.(1392)، بررسی تطبیقی ​​ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه آموزش عالی، 7(27). 77-98.
رحیمی، رضا؛ بحرالعلوم، حسن و یونسیان، علی.(1395)، رابطه سلامت سازمانی با قصد سازمانی و درک حمایت سازمانی از کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی. فصلنامه مطالعات ورزش، 26(1)، 147-164.
رحیمی، رضا؛ بحرالعلوم، حسن و یونسیان، علی.(1392). رابطه سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی از کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی. فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، 26(3)، 147-164.
رحیمیان، حمید؛ عباسپور، عباس؛ مهرگان، محمدرضا و هدایتی، فرشته.(1395). اعتبار سنجی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی. فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی، 8(2)، 1-30.
صیادآبادی، شاهین دژ؛ رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ گودرزوند چگینی، مهرداد و فرحبد، فرزین.(1391). گونه شناسی بیماری‌های سازمانی و تعامل آن با پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی استان گیلان مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.31 (3): 244-259.
سپاهی، کریم داد؛ پور شفیعی، هادی؛ عسگری، علی و سالاری نژاد، رحیم.(1393). نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت کارکنان مورد مطالعه: سلامت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند. فصلنامه مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی خراسان. 10 (1)، 71-92.
شاهکرم، پروین.(1390). سازمان سالم، سلامت سازمانی و تحقق تعالی سازمانی. مجله احیا، 7(28)، 15-19.
شریف زاده، حکیمه سادات؛ هاشمی، سهیلا و علی نژاد، حسین.(1397). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس و رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه پویش در علوم تربیتی و مشاوره، 1(1)، 13-23.
شهبازی، سهید و براری، محبوبه.(1396). مولفه‌ها و ویژگی‌های سلامت سازمانی. مجله تدبیر، 29(312)، 11-17.
شیروانی، طهماسب و اسماعیلی، محسن.(1397). بررسی نقش میانجی سلامت سازمانی در رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و فضیلت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری. مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 297-313.
صادقی فر، مجید و بهشتی راد، رقیه.(1392). تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 8(2)، 67-82.
سلطان حسینی، محمدحسین؛ علی دوست، ابراهیم؛ همایی، رضا و موسوی، زهره.(1389). بررسی سهم نسبی سلامت روان در سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان. فصلنامه مدیریت ورزشی، 4(4)، 65-81.
سلطانی، سعید و علیزاده اقدم، محمدباقر.(1390). بررسی جامعه شناختی سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 10 (1)، 145-174.
سلیمان پور، محبوبه؛ فیروزه، الهام و مقدسی نیا، مهدی.(1394). نگاهی به شاخص‌های سلامت سازمانی و سازمان سالم. دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش شهروندی، تهران.
سلیمی، قربانعلی و رجایی، سعیده.(1378). عوامل مؤثر در ایجاد جو سازمانی سالم از دیدگاه دبیران دبیرستان‌های اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش، 1(1)، 71-84.
ترک زاده، جعفر؛ بصیری، سعیده و عقیلی، رضا.(1397). مدلسازی سلامت سازمانی: مطالعه موردی سازمان آموزش و پرورش استان فارس. مجله ایرانی تحسین عمومی، 8(4)، 45-63.
تقوایی یزدی، مریم و آلبویه، ناهید.(1391). تأثیر رهبری دانش محور بر ارزش آفرینی شفافیت سازمانی با نقش واسطه‌ای مهارت‌های فراشناختی مدیران. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم انسانی، 3(6)، 1-16.
طاهرپور کلانتری، حبیب اله و اصلانی، محسن.(1390). تأثیر تناسب استراتژیک بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی ساختار سازمانی و نقش تعدیل‌کننده آشفتگی محیطی در شرکت‌های مادر تخصصی. فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، 34(1)، 89-112.
زارع، زکریا؛ ملک پور، فاطمه؛ زره آتش، اکبر و مسعودی، عباس.(1394). بررسی سلامت سازمانی و ارتباط آن با سبک مدیریت فرماندهان، مطالعه موردی: ف.ع. کردستان. فصلنامه مطالعات مدیریت پلیس، 10(4)، 648-670.
Braun, V. and Clarke, V.(2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
Becker B. E. and Huselid, M. A.(2016). Strategic Human Resource Management: Where Do We Go from Here?. Journal of Management, 32(6), 898–925.
Bagga, S. K., Gera, Sh., Haque, S. N.(2022). The Mediating Role of Organizational Culture: Transformational Leadership and Change Management in Virtual Teams. Asia Pacific Management Review, 25 (2) 1-12.
Cooper, C., Cartwright, S.(1994). Healthy Mind: Healthy Organization: A Proactive Approach to Organizational Stress. Human Relat, 47(1), 455–72.
Cameron, K. S. and Quinn, R. E.(2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. John Wiley & Sons.
Chatterjee, sh., Ranjan, ch., Vrontisc, ch.(2021). Does remote work flexibility enhance organization performance? Moderating role of Organization Policy and Top Management Support. Journal of Business Researc. 139(1), 1501-1512.
Canto, T. C., Solis, V. C., Tun, R. R.(2020). Healthy Organization: The Importance of its Conceptualization. International Journal of Arts and Social Science, 3(1), 1-6.
Dive, T.(2010). The Healthy Organization: A Revolutionary Approach to People and Management. Kogan Page Publishers.
Di Fabio, A.(2017). Positive Healthy Organizations: Promoting Well-Being, Meaningfulness, and Sustainability in Organizations. Frontiers in Psychology. Organizational Psychology, 8(2), 1-6.
Fulmer, I. S., Gerhar, B., Scott, K. S.(2003). Are the 100 Best Better? An Empirical Investigation of the Relationship Between Being a “Great Place to Work” and Firm Performance. Personnel Psychology, 56(2), 965-993.
Gaspar, T., Correia, M. F., Torres. I.(2021). Perception of Management and Public Health Experts about Organizational, Professionals and Patients Related Factors that Influence the Performance in Health Organizations. International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN - International Conference on Project MANagement / HCist - International Conference on Health. 181 (2021) 166–172.
Grimmelikhuijsen, S., Herkes, F., Leistikow, I., Verkroost, J., de Vries, F., Zijlstra, W. G.(2021). Can Decision Transparency Increase Citizen Trust in Regulatory Agencies? Evidence from a Representative Survey Experiment. Regulation & Governance, 15(1), 17-31.
Grawitch, M. J., Gottschalk, M., Munz, D. C.(2006). The Path to a Healthy Workplace: A Critical Review Linking Healthy Workplace Practices, Employee Wellbeing, and Organizational Improvements. Consulting Psychology Journal, 58(3), 129-147.
Guest, G., MacQueen, K. M., Namey, E. E.(2012). Applied Thematic analysis, thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Granerud, R. G., Rocha, R. S.(2011). Organizational Learning and Continuous Improvement of Health and Safety in Certified Anufactures. Journal Safety Science, 49(2), 1030-1039.
Gilbreath, B., Benson, P. G.(2004). the Contribution of Supervisor Behaviour to Employee Psychological Well-Being. Work Stres, 18 (4), 255–66.
Homan, K. J., Crowley, S. L., Sim, L. A.(2019). Motivation for Sport Participation and Eating Disorder Risk among Female Collegiate Athletes. Eating Disorders, 27(4), 369-383.
Henry, J.(2005). The healthy organization, in Research Companion to Organizational Health Psychology, Eds A.-S. G. Antoniou and C. L. Cooper (Cheltenham: Edward Elgar), 382–391.
Ilozor, B. D., Love, E. D., Treloar, L. G., (2002). The Impact of Work Settings on Organisational Performance Measures in Built Facilities. Facil, 20 (2), 61–7.
Isensee, C., Teuteberg, F., Griese, K. M., Topi, C.(2020). The Relationship Between Organizational Culture, Sustainability, and Digitalization in SMEs: A Systematic Review. Journal of Cleaner Production,275 (1), 1-10.
Janice, T. S.(2000). Managing Organizational Health and Performance in Junior Colleges. International Journal of Educational Management, 14(2), 62-73.
Kareem, J., Patrick, H. A., Tantia, V., Valarmathi, Sh.(2022). Dataset Exploring Organizational Culture of K-12 Schools. Data in Brief, 42 (2022), 1-11.
Keller, S., Price, C.(2011), Organizational Health: the Ultimate Competitive Advantage. McKinsey Quarterly, June,. 1-13.
Kirchhoff, S.,   Orkan, O.(2022). Health Literate Schools: Organizational Health Literacy in the School Setting. The European Journal of Public Health, 32(3). 1-11.
Kim, H. J., Hopkins, K. M.(2015). Child Welfare Workers’ Personal Safety Concerns and Organizational Commitment: The Moderating Role of Social Support. Human Service Organizations Management, 39(2), 101-115.
Kuenzi, M., Schminke, M. A., Fragmented, l.(2009). A Review, Critique, and Proposed Research Agenda of the Work Climate Literature?. Journal of Management, 35 (3), 634–717.
Kets de Vries, M. F. R.(2003). A World Expert Throws Some Light on the Dark Side of Leadership. New Zealand Management, 50, 2-10.
Korkmaz, M.(2006). The Ralationship between Organizational Health and robust vision in Elementary Schools. Educational Researsh Quarterly, 1(1), 14-36.
Lee, S., Pasquarella, f., De La Peza, D., Diego,  F. J., Lizano, E. L., Santoro, K.(2022). Planning and Implementing an Organizational Health Assessmentin a Community Mental Health Setting. Community Mental Health Journal, 18(1), 1-15.
Lee, J. Ch., Chen, Ch. L., Xie, Sh.H.(2014). The Influence of School Organizational Health and Occupational Burnout on Self-Perceived Health Status of Primary School Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 985-989.
Llenado, H., Quines, L. A.(2022). The Mediating Effect of Employee Accountability on the Relationship between Working Condition and Organizational Health. American Journal of Multidisciplinary, 1(4), 228-243.
Lowe, G.(2010). Healthy Organizations: How Vibrant Workplaces Inspire Employees to Achieve Sustainable Success. Ontario, Canada: University of Toronto Press.
Oxford.(2016). Oxford Dictionaries. Accessed October 14, 2016. https://en.oxforddiction-aries.com.
Ozgenel, M., Aksu, T.(2020). The Power of School Principals’ Ethical Leadership Behavior to Predict Organizational Health. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(4), 816-825.
Pant, A., Ojha, A. K.(2017). Managerial Values and Organizational Identities in the Developing World: An introduction to the Special issue. Journal of Human Values, 23(1), vii–xii.
Petersson, M. T.(2022). Transparency in Global Fisheries Governance: The Role of Non-Governmental Organizations. Marine Policy, 136(2022), 104128.
Porter, C., Leake, R., Longworth-Reed, L. and Altschul, I.(2016). Measuring Organizational Health in Child Welfare Agencies. Children and Youth Services Review, 61, 31-39.
Puplampu, B. B., (2005). Toward a Framework for Understanding the Distressed Organization: Insights from Practitioner-Based Organizational Interventions in an Emerging Economy. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 57(4), 246-258.
Parsch, J. H., Baughman, M. S.(2010). Towards Healthy Organizations: The Use of Organization Development in Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship, 36(1),  3–19.
Raya, R. P., Panneerselvam, S.(2013). The Healthy Organization Construct: A review and Research Agenda. Indian J Occup Environ Med. 17(3): 89–93.
RAE.(2016). Diccionario de la Lengua Espa~nola de la Real Academia Espa~nola. Accessed October 14, 2016. http://dle.rae.es/?id=aXD0lG.
Russo, M.(2017). Alliance Management as Source of a Successful Strategy. European Scientific Journal, ESJ, 13(7), 110-123.
Singh. A., Jha, S.(2018). Exploration of People Centric Organizational Health Dimensions: a Study of Indian R&D organization. Industrial and Commercial Training, 50(7/8), 393-408.
Sartor, M. A., Beamish, P. W.(2020). Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries. Journal of Business Ethics, 167(4), 725-744.
Singh, A.(2022), Linking Empowerment, Engagement, Communication and Organizational Health: Moderated Mediation Model. Management Research Review, 45(2), 261-280.
Simons, M., Goossensen, A., Nies, H.(2022). Interventions Fostering Interdisciplinary and Inter-Organizational Collaboration in Health and Social Care; an Integrative Literature Review. Journal of Interprofessional Education & Practice. 28(2022), 10015.
Tuan, L. T.(2013).  Underneath Organizational Health and Knowledge Sharing. Journal of Organizational Change Management, 26(1), 139-163.
Tarride, M. I., Villena, B., González, J.(2020). Organizational Diseases. Cybernetics and Systems. Cybernetics and Systems, 51(6), 615-630.
Tarride, M. I., Zamorano, R. A., y Varela, S. N.(2008). Healthy Organizations: Toward a Diagnostic Method. KYBERNETE (Repositorio Académico de la Universidad de Chile), 37, 1120-1150.
Tetrick, L. E., Peiró, J. M.(2012). Occupational Safety and Health. The Oxford Handbook of Organizational Psychology. Vol. 2. Oxford, UK: Oxford University Press.
Tijunaitien, R., Neveranskas, B.(2012). Public Participation in City Governance Decision- Making: Theoretical Approach. Engineering Economic, 4(54, 27-35.
Vaccaro, A., Madsen, P.(2020). Corporate Dynamic Transparency: The New ICT- driven Ethics?. Ethics Inf Technol, 11, 113-122.
World Health Organization.(1998). Definition of Health. [Last accessed on 2012 Apr 14]. Available from: http://www.who.ch/aboutwho/definition.htm.
WHO.(2012). Global Health Observatory Data Repository. Accessed April 12, 2013. http:// apps.who.int/gho/data/node.main.CODWORLD?lang=en.