الگوی شایستگی فرماندهان و مدیران در مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بحران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 دکتری فرماندهی مرکب و مشترک، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2023.419236.1629

چکیده

زمینه و هدف: انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و دارای توانمندی‌های لازم و ضروری از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل در فرایند مدیریت بحران است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به شناسایی الگوی شایستگی فرماندهان و مدیران در مدیریت بحران پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که در آن از راهبرد تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب‌نظران نیروی پدافند هوایی بودند که تعداد 12 نفر به روش هدف‌مند به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه استفاده شد. ‌داده‌های پژوهش از طریق‌کدگذاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش هر یک از شایستگی‌های فردی، بین‌فردی، سازمانی و محیطی و بینشی فرماندهان و مدیران برای هر یک از مراحل پیش‌ از بحران، در حین بحران و بعد از بحران شناسایی شدند
نتیجه‌گیری: انتخاب و انتصاب فرماندهان و مدیران می‌تواند بر اساس الگوی  استخراج شده شایستگی فرماندهان و مدیران در مدیریت بحران در این پژوهش صورت پذیرد. بر این اساس، مدیران باید نسبت به تدوین الگوی عملیاتی الگوی نهایی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات