بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با بهره گیری از انعطاف پذیری منابع انسانی و سرمایه روانشناختی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری از جمله پیش‌نیازهای اساسی بهره‌وری پایداری در سازمان است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر رفتارهای کاری نوآورانه با نقش میانجی سرمایه روانشناختی می‌پردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها  پرسشنامه بوده است. نمونه آماری این تحقیق 105 نفر از مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری استان سمنان است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS انجام شده است.
یافته‌ها: بین انعطاف‌پذیری و رفتارهای کاری نوآورانه ارتباط مثبت و معنادار ضعیفی وجود داشته است. همچنین بین انعطاف‌پذیری با سرمایه روانشناختی و همچینن سرمایه روانشناختی با رفتارهای کاری نوآورانه ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. افزون بر این سرمایه روانشناختی بین انعطاف‌پذیری و رفتارهای کاری نوآورانه توانست نقش میانجی‌گری ایفا کند.
نتیجه‌گیری: توسعه سرمایه روانشناختی کارکنان می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای انعطاف‌پذیری منابع انسانی فراهم سازد و در نتیجه با توسعه قابلیت‌های منابع انسانی توانایی و تمایل برای رفتارهای کاری نوآورانه را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


اعرابی، سید محمد و دانش پرور، میترا (1386)، الگوهای انعطاف‌پذیری در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 55، صفحات 24-1.
پورزارع، هدی و رحیمی، فرج الله (1395)، بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،سالهشتم،ش4، صص 1-26.
حراقی، مسعود،  بحرینی زاد، منیجه  و حراقی، مریم (1394)، ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف‌پذیری سازمانی (با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی و نوآوری)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، ش 1، صص 147-177.
حضوری، محمدجواد، صالحی، علی، دانایی فر، حسن و نجار، رضا (1392)، طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره17ش 3، صص 47 - 23 .
سیدنقوی، میرعلی، حقیقی کفاش، مهدی و نجفی کلیانی، وحید. (1391)، انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 22، ش 67، 153-129
Abbas, M. & Raja, U. (2011). Impact of Psychological Capital on Innovative Performance and Job Stress.John Wiley & Sons, Ltd, pp. 128-138.
Avey, B. et al. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2.
Avey, J.B., Nimnicht, J.L. and Pigeon, N.G. (2010), “Two field studies examining the association between positive psychological capital and employee performance”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 31 No. 5, pp. 384-401.
Beltran-Martin, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C. (2008). Human Resource flexibility as a Mediating Variable between High Performance Work Systems and Performance. Journal of Management, 34, 1009-1044.
Carmeli, A., Meitar, R. and Weisberg, J. (2006), “Self-leadership skills and innovative behaviour at work”, International Journal of Manpower, Vol. 27 No. 1, pp. 75-90.
De Jong, J. P. J. (2007). Individual innovation. The connection between leadership and employees’ innovative work behavior. Doctoral Dissertation, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
De Jong, J. P. J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behavior. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23–36.
Huse, M.·, Neubaum,D. o. and Gabrielsson, J. (2005), Corporate innovation and competitive environment, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1 No. 3, pp. 3 p-333.
Jensen, S. M., Luthans F. (2006). Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership, Journal of Managerial Issues, 18, 2.
Ketkar, S., & Sett, P. (2010). Environmental Dynamism, Human Resource Flexibility, and Firm Performance: Analysis of a Multi-Level Causal Model. The International Journal of Human Resource Management, (21): 1173-1206.
Larson, M., Luthans, F. (2006). Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2.
Lepak, D. P., Takeuchi, R., & Snell, S. A. (2003). Employment flexibility and firm performance: Examining the interaction effects of employment mode, environmental dynamism, and technological intensity. Journal of Management, 29(5), 681-703.
Luthans, F., Avolio, B.J. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology, 60.
Luthans, F., Vogelgesang, G., Lester, P.B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency, Human Resource Development Review, 5, 1.
Messmann, G., & Mulder, R. H. (2011). Innovative work behaviour in vocational colleges: Understanding how and why innovations are developed. Vocations and Learning, 4(1), 63–84.
Mumford, M. D., Whetzel, D. L., & Reiter-Palmon, R. (2002). Thinking creatively at work: Organization influences on creative problem solving. Journal of Creative Behavior, 31, 7–17.