شناسایی عوامل مؤثر دراشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار مبتنی بر سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نظر به ظرفیت های زیست محیطی بسیار ارزشمندی که در کشور ما به واسطه ویژگی های بسیار متنوع اقلیمی وجود دارد، طرح مشاغل پایدار و کارآفرینانه می تواند در حمایت از کار و تولید ملی نقشی بنیادی به عهده گیرد و حرکت به سمت اقتصاد پایدار را تسریع نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی در سال 97 به انجام رسیده است.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بوده وداده ها در بخش کیفی با انجام مصاحبه با 10 نفر از خبرگان در حوزه کشاورزی و در بخش کمی با توزیع150 پرسش نامه در بین کارشناسان این حوزه جمع آوری و سپس به کمک نرم افزارهای اطلس. تی و اموس تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل ساختاری و نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، آموزش و تکنولوژیکی در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی اثرگذارند. عوامل زیست محیطی بیشترین و عوامل آموزشی کمترین تأثیر را داشته اند.
نتیجه‌گیری: کارآفرینی پایدار به عنوان رویکردی نو در اشتغال بخش کشاورزی نه تنها خودکفایی در این بخش را به ارمغان خواهد آورد بلکه مزایای حاصل از این رویکرد نوآورانه می تواند با افزایش تولیدات و صادرات مازاد محصولات کشاورزی زمینه ساز رشد و رونق اقتصادی کشور شود.

کلیدواژه‌ها


احسانی فر، رستمی، نادری، رضایی، تهمینه، فرحناز، نادر، بیژن، (1395). « موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی»، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد 3، شماره 2، صص 16-1.
استراوس، انسلم و جولیت کربین، (1395)، مبانیپژوهشکیفی:  فنونومراحلتولیدنظریهزمینهای، ترجمة ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
بازرگان، عباس، (1395)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، چاپ هفتم، تهران: نشر دیدار.
حسن زاده، رمضان (1392)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ چهاردهم، تهران: نشر ساوالان.
حسن زاده، رمضان (1392)، روش تحقیق کاربردی، چاپ اول، تهران: نشر روان.
خیرمند، مرضیه، (1393). « کارآفرینی سبز، راهی جدید به سوی اقتصاد سبز»، ماهنامه کارآفرین ناب، شماره 39، صص 26-22.
 دانایی فرد، امامی، حسن، سید مجتبی، (1386). « استراتژ یهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد »، اندیشه مدیریت، سال اول، شمارة دوم، صص 69 -97.
سپه پناه، موحدی، مرجان، رضا، (1394). « کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی»، نشریه کارآفرینی در کشا ورزی، جلد دوم، شماره اول، بهار، صص 36-19.
پناهی، لیلا و پیشرو، حمداله و شاهقلی، محمدصادق (1395)، « بررسی موانع کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت در جهت کاهش بیکاری»، فصلنامهجغرافیاییسرزمین، سال سیزدهم، شماره 50، صص 107-120.
عبدالله زاده، شریف زاده، غلامحسین، محمد شریف، (1393). « تلفیق پایداری در فرآیند کارآفرینی: تبیین مفهوم، ضرورت و ملزومات کارآفرینی پایدارگرا و کسب و کار پایدار»، نشریهکارآفرینیدرکشاورزی، جلد اول، شماره سوم، پاییز، صص 63-39.
فرجی سبکبار، ملایی، هاجری، حسنعلی، نادر، بهرام، (1394). « تحلیل فضایی الگوی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نواحی روستایی ایران»، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 1، بهار، پیاپی 11، صص 14-1.
مؤمنی هلالی، مؤذن، هادی، زینب، (1394). « مروری بر موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی»، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد 2، شماره 1، صص 124-111.
میرزا محمدی، علی، (1391). تحلیل کیفی داده با اطلس. تی، تهران، انتشارات دانشگاهی کیان، چاپ اول،
دبیر خانه شورای عالی اشتغال، (1392). « بستهسیاستیاجراییتوسعهاشتغال پایدار »، اسفند ماه.
Arif Sari; Murat Akkaya: Contribution of Renewable Energy Potential to Sustainable Employment, 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 229 (2016) 316 – 325.
Bianco, Adele (2016): Green Jobs and Policy Measures for a Sustainable Agriculture. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8 (2016) 346 – 352.
Daniela Stefanescu; Angela On (2012): Entrepreneurship and Sustainable Development in European Countries before and during the International Crisis. 8th International Strategic Management Conference. Procedia - Social and Behavioral
 DeLonge Marcia S, Albie Miles b, Liz Carlisle (2016): Investing in the transition to sustainable agriculture. Environmental Science & Policy 55: 266–273.
Immacolata Viola; Antonella Pontrandolfi; Alberto Manelli (2016): The Employment Crisis and Green Orientation in Agriculture: New Educational Models. Agriculture and Agricultural Science Procedia 8 (2016) 560 – 565.
Ivan, Melay; Kraus, Sascha(2012), Green entrepreneurship: definitions of related concepts, International Journal of Strategic Management, Volume: 12 Source Issue: 2.
 Kassu Jilcha; Daniel Kitaw (2017): Industrial occupational safety and health innovation for sustainable development. Engineering Science and Technology, an International Journal 20: 372–380.
Nikolaoua, E.I. Ierapetritis, D. and Tsagarakis, K.P. (2011). An evaluation of the prospects of green entrepreneurship development using a SWOT analysis. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 18(1): 1-16.
Nguyen Van Thanh; Chinawat Yapwattanaphun (2015): Banana Farmers’ Adoption of Sustainable Agriculture Practices in the Vietnam Uplands: The Case of Quang Tri Province. 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management, AsiaHiLand. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5 (2015) 67 – 74.
Pacheco, D.F. Dean, T.J. and Payne, D.S. 2010. Escaping the green prison: Entrepreneurship and the creation of opportunities for sustainable development. Journal of Business Venturing, 25(5): 464–480.
Schaltegger, S. and Wagner, M. 2011. Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and Interactions. Business Strategy and the Environment, 20: 222-237.
Wei-Loon Koe; Roaimah Omar; Juan Rizal Sa’ari (2015): Factors Influencing Propensity to Sustainable ntrepreneurship of SMEs in Malaysia. Global Conference on Business & Social Science 172: 570 – 577.
Yeter Demir Uslu; Yasemin Hancıoğlu; Erol Demir (2015): Applicability to Green Entrepreneurship in Turkey: A Situation Analysis. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 (2015) 1238 – 1245.