الگوی جامع عوامل تسهیل‌گر یادگیری در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.

3 معاونت پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌ها برای مواجه با تغییرات جهانی، ناگزیر به تجهیز خود به انواع ابزارهای رقابتی هستند. یکی از مهمترین ابزارها، یادگیرندگی و نهادینه کردن یادگیری در سازمان است. بر این اساس، در پژوهش حاضر مهمترین عوامل موثر بر یادگیری در سازمان ارائه می‌شود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. برای شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها از مبانی نظری و نظرات خبرگان استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در مرحله ارائه الگو شامل ده نفر از خبرگان موضوعی و در مرحله آسیب‌شناسی شامل تمامی کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی در یک سازمان علمی نظامی بود. نمونه آماری در مرحله اول به روش قضاوتی هدف‌مند و در مرحله دوم به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین، جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک آزمون‌های آماری تی و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ابعاد نگرشی، اعمال مدیریتی، جو سازمانی، ویژگی‌های کارکنان و مدیریت دانش از عوامل تسهیل‌گر یادگیری محسوب می‌شوند. همچنین، عامل نگرشی دارای بیشترین اهمیت برای تسهیل یادگیری در سازمان است.
نتیجه‌گیری: تدراک عوامل تسهیل‌گر یادگیری موجب ارتقای یادگیری سازمانی و نگرش مثبت‌ مسئولان به فرایند آموزش و یادگیری در سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


خیراندیش، مهدی؛ عباس زاده اویلق، حامد و محمدبیگی، زهرا (1397). عوامل بازدارنده توسعه سازمان‌های دفاعی: رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 1(1)، 25-44.
رضایی منش، بهروز و نوربخش، مهدی (1388)، عوامل مؤثر برایجاد سازمان یادگیرنده، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، ش 13. صص 123-146.
شهلایی، ناصر؛ خیراندیش، مهدی(1389)، فصلنامه مهندسی هوانوردی، سال دوازدهم، ش 2، صص 65-73.
هاشمی، سیدقوام، (1385)، بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی دروزارت مسکن وشهرسازی، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی.
Ali, I., Warne L., Pascoe C. (2008), Organizational and Social Aspects of Knowledge Management Learning in Organization, In M. E. Jennex, Knowledge management Concept, Methodologis, Tools and Applications ,NewYork: IGI Global.
Andreou, Panayiotis C., Louca, Christodoulos, Petrou, Andreas, (2016), Organizational learning and corporate diversification performance, Journal of Business Research, 69 (2016) 3270 –3284.
Baer, M. (2010). The strength-of-weak-ties perspective on creativity: A comprehensive examination and extension. Journal of Applied Psychology, 95, 592–601.
Banerjee, S. B.(2001), Managerial perceptions of corporate environmentalism: Interpretations from industry and strategicimplications for organizations, Journal of Management Studies, 38 (4), 489-513.
Bernard, J., Jaworski A, Kohli K, Sahay A. (2000), Market- Driven Versus Driving Markets, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 28 no. 1 45-54
Chiou, & Chen (2012). Relations among Learning Orientation, Innovation Capital and Firm Performance: An Empirical Study in Taiwan’s IT/Electronic Industry, International Journal of Management, 29, (3) Part 2 (September), 321 -332.
Chiva, R., Alegre, J. &Lapiedra, R. (2007), Measuring organizational learning capability among the workforce, International Journal of Manpower, 28(3/4), pp.224-242..
Chung, H., Yang, Z., & Huang, P. -H. (2015). How does organizational learning matter in
strategic business performance? The contingency role of Guanxi networking, Journal of Business Research, 68(6), 1216 –1224.
Dawes, P.L. (2003), A model of the effects of technical consultants on organizational learning in hightechnology purchase situations", The Journal of High Technology Management Research; 14, pp.1-20.
Dermol, V. (2013). Relationship between learning, knowledge creation and organizational performance. Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences Section, 60(1 ), 67–82.
Garrido, M.J. & Camarero, C. (2010). Organizational Learning and Innovation on Performance in ultural Organizations, International Journal of Nonprofit Voluntary Sector Marketing, August, 15, 215-232. DOI: 10.1002/nvsm.384.
Garvin, D.A., (1993). Building a learning organization, Harvard Business Review
(pp. 78–91) [July–August].
Goh, S., Richards, G. (1997), Benchmarking the learning capabilities of organizations, European Management Journal, 15(5), pp. 575-583.
Gomez, J.P; Lorent, C.J.; Valle Caprera, R. (2005), Organizational learning capability: A proposal of Measurement, Journal of business research, 58, pp.715-725.
Holt, G.D., Love, P.E.D., Li, H. (2012), The learning organization: toward a paradigm for mutuallybeneficial strategic construction alliances, International Journal of Project Management, 18,pp. 415-421.
Huang, K. F., Lin, K. H., Wu, L. Y., & Yu, P. H. (2015). Absorptive capacity and autonomous R&D climate roles in firm innovation, Journal of Business Research, 68(1), 87 –94.
Huber, G.P. (1999), Organizational learning: The contributing processes and the literatures, Organization Science, 2(1), pp. 88-115.
Huysman M. (2009), An Organizational Learning Approach to the Learning Organization, European Journal of Work and Organizational Psychology,9 (2), pp. 133-145.
Jantunen, A. Ellonen, H.K. Johansson , A (2012). Beyond appearances – Do dynamic capabilities of innovative firms actually differ? European Management Journal, 30 (2), pp.141– 155.
Lei D, Slocum JW, Pitts RA. (1999), Designing organizations for competitive advantage: the power of unlearning and learning. Organization Dynamics; 24–38.
Leonard-Barton, D. (1992). Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development, Strategic Management Journal, (13:1), pp. 111-125
Lukas, B.A., Hult, G.T.M., and Ferrell, O.C. (1996),A theoretical perspective of the antecedents and consequences of organizational learning in marketing channels, Journal of Business Research, 36(3), pp. 233-244.
Mayer, Michael C. J., Stadler, Christian, & Hautz, Julia (2014). The relationship between
product and international diversi fication: the role of experience. Strategic Management Journal, http://dx.doi.org/10.1002/smj.2296.
McGill, M. E., Slocum, J. W., & Lei, D. (1992). Management practices in learning
organizations, Organizational Dynamics, 21(1), 5–17.
Naman JL, Slevin DP. (1993), Entrepreneurship and the concept of fit: a model and empirical test. Strategic Management Journal,14 (2): 135–52.
Nevis, E., Dibella, A., Gould, J., 1995. Understanding organizations as learning systems. Sloan Management Review, 36, 73-85.
Nicolini D, Meznar M. (1995), The social construction of organizational learning: conceptual and practical issues in the field, Human Relation,48 (7): 727–46.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995),The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, New York: Oxford University Press.
Pettigrew A, Whipp R.(1991) Managing change for competitive success. Oxford: Blackwell.
Rebelo, T. M. & Gomes, A. D. (2011), Conditioning factors of an organizational learning culture. Journal of Workplace Learning, 23(3), 173–194.
Roberts, N. (2015). Absorptive capacity, organizational antecedents, and environmental
dynamism, Journal of Business Research, 68(11), 2426 –2433.
Salim, I. & Sulaiman, M. (2011). Organizational Learning, Innovation and Performance: A Study of Malaysian Small and Medium Sized Enterprises. International Journal of Business and Management, 6, (12) (December), 118-126.
Senge, P.M., (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the
Learning Organization
, Ramdom House, London.
Simon HA. (1991), Bounded rationality and organizational learning. Organization Science; 2(1):125– 34.
Sinkula, J.M. (1994), Market information processing and organizational learning; Journal of Marketing, 58(1), pp. 35-45.
Slater, S.F. and Narver, J.C. (1995), Market orientation and learning organization, Journal of Marketing, 59, pp. 61-73.
Slocum JW, McGill M, Lei DT. (1994), The new learning strategy: anytime, anything, anywhere. Organization Dynamics; 33–47.
Song, J. H., Kolb, J. A., Lee, U. H, & Kim, H. K. (2012). Role of transformational leadership in effective knowledge creation practice. Human Resource Development Quarterly, 23, (1) Spring, 65-101. DOI: 10.1002/hrdq21120.
Spender, J.C. (1996), Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm, Strategic Management Journal, 17:45–62.
Stata, R. (1989), Organizational learning: The key to management innovation, Sloan Management Review, 30(3), pp.63-74.
Tho, N. D., & Trang, N. (2015). Can knowledge be transferred from business schools
to business organizations through in-service training students? SEM and fsQCA
findings, Journal of Business Research, 68(6), 1332 –1340.
Tohidi, H., Jabbari, M. M., (2012), Main Factors of Organizational Learning Capabilities on Product Innovation Performance, Procedia Technology, vol1, 544 – 547.
Vargas, Maria Isabel Rivera (2015). Determinant Factors for Small Business to Achieve Innovation, High Performance and Competitiveness: Organizational Learning and Leadership Style, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169, 43 – 52.
Zumbo. B, and Zeisser. C, (2007), Ordinal Versions of coefficients Alpha and Theta for Likert rating scales, Journal of Modern applied Statistical Methods, Vol.6, and No.2.
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4
دوره 2 شماره4 تابستان1398
شهریور 1398
صفحه 1-28
  • تاریخ دریافت: 11 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1398