چارچوب تحلیل قابلیت‌های فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی/ پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: توجه به نقش و اهمیت روزافزون محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی در کنار ماهیت بسیار متفاوت آنها با محصولات تولید انبوه و غیر دفاعی از یکسو و در نظر داشتن موانع جدی بر سر راه همکاری‌های فناورانه بین‌المللی برای توسعه این محصولات و شرایط خاص کشور ایران از سویی دیگر، در کنار برشمردن نمونه‌های موفق از توسعه این‌گونه محصولات در کشور، پژوهشگران را بر آن داشت تا به ارائه چارچوبی برای تحلیل قابلیت‌های فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بپردازند.
روش‌شناسی: استراتژی انجام این پژوهش مطالعه موردی است که به فراخور مسیر پژوهش، در قسمتی از آن برای به‌دست‌آوردن مجموعه‌ای از قابلیت‌های فناورانه جهت توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده از فراترکیب استفاده‌شده است. مطالعه موردی یکی از نمونه‌های موفق دفاعی با مطالعه اسناد سازمانی و انجام 30 مصاحبه عمیق به منظور ارائه چارچوب نهایی صورت گرفته است.
یافته‌ها: در نهایت چارچوب به‌دست‌آمده، قابلیت‌های فناورانه را در پنج دسته استراتژیک، زیرساختی، پروژه‌ای، فرآیندی و محصولی به همراه معیارهای آنها و ارائه پیشنهادهایی جهت انجام تحلیل ارائه می‌دهد.
نتیجه‌گیری: در بخش نتایج نیز به ذکر برخی پیشنهاد‌های عملیاتی جهت کاربست چارچوب پیشنهادی در سازمان‌ها و ارائه پیشنهاد‌هایی برای مطالعات آینده پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


صفدری رنجبر. مصطفی، قیدرخلجانی. جعفر، طهماسبی. سیامک، توکلی. غلامرضا. (1395). قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(2), 133-158. doi: 10.22104/jtdm.2017.2064.1718
طهماسبی، سیامک. فرتوک‌زاده، حمیدرضا، بوشهری. علیرضا، طبائیان. سید کمال، قیدر خلجانی. جعفر. (1395). مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی. سیاست علم و فناوری. 8(4). 19-33.
کرسول، ج و. (2016). 30 مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند. یزدانی، ح، محمدی، ف(مترجمان). انتشارات نگاه دانش
نوگورانی، ح. د. (1395). مفهوم اقتصاد دفاع و برخی ویژگی‌های متمایز آن. اقتصاد دفاع، 1(1), 1–39.
Alblas, A. A. & Wortmann, J. C. (2014). Function-technology platforms improve efficiency in high-tech equipment manufacturing: a case study in complex products and systems (CoPS). International Journal of Operations & Production Management, 34(4), 447-476.
Acha, V. Davies, A. Hobday, M. & Salter, A. (2004). Exploring the capital goods economy: complex product systems in the UK. Industrial and Corporate Change, 13(3), 505–529.
Afuah, A. (2002). Mapping technological capabilities into product markets and competitive advantage: the case of cholesterol drugs. Strategic Management Journal, 23(2), 171-179.
Barlow, J. (2000). Innovation and learning in complex offshore construction projects. Research policy, 29(7-8), 973-989.
Bell, M. & Pavitt, K. (1995). The development of technological capabilities. Trade, technology and international competitiveness, 22(4831), 69-101.
Binz, C. Gosens, J. Hansen, T. & Hansen, U. E. (2017). Toward technology-sensitive catching-up policies: insights from renewable energy in china. world Development, 96, 418–437.
Bruun, H. P. L. Mortensen, N. H. & Harlou, U. (2014). Interface diagram: design tool for supporting the development of modularity in complex product systems. Concurrent Engineering, 22(1), 62-76.
Caniëls, M. C. J. & Romijn, H. A. (2003). Agglomeration advantages and capability building in industrial clusters: the missing link. Journal of development studies, 39(3), 129–154.
Cantwell, J. & Zhang, Y. (2009). The co-evolution of international business connections and domestic technological capabilities: lessons from the Japanese catch-up experience. Transnational Corporations.
Chen, J. Liu, X. & Hu, Y. (2016). Establishing a CoPs-based innovation ecosystem to enhance competence-the case of CGN in China. IJTM, 72(1/2/3), 144-170.
Chen, Z. D. (2006). KM-based project team of CoPS in manufacture industry. (H. Lan, Ed.), Proceedings of the 2006 International Conference on Management Science & Engineering. Harbin: Harbin Institute Technology Publishers.
Chuang, Y. S. (2014). Learning and international knowledge transfer in latecomer firms: the case of Taiwan's flat panel display industry. IEEE Transactions on Engineering Management, 61(2), 261-274.
Consoni, F. & Quadros, R. (2006). From adaptation to complete vehicle design: a case study on product development capabilities of multinational assemblers in Brazil. International Journal of Technology Management, 36(1-3), 91-107.
Davies, A. (2004). Moving base into high-value integrated solutions: a value stream approach. Industrial and Corporate Change.
Davies, A. & Brady, T. (1998). Policies for a complex product system. Futures, 30(4), 293–304.
Davies, A. & Brady, T. (2000). Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions. Research policy, 29(7-8), 931-953.
Davies, A. Brady, T. Prencipe, A. & Hobday, M. (2011). Innovation in complex products and systems: implications for project-based organizing. In Project-Based Organizing and Strategic Management (pp. 3-26). Emerald Group Publishing Limited.
Davies, A. & Hobday, M. (2005). The business of projects: managing innovation in complex products and systems. Cambridge University Press.
Dedehayir, O. Nokelainen, T. & Mäkinen, S. J. (2014). Disruptive innovations in complex product systems industries: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 33, 174-192.
Dörfler, I. & Baumann, O. (2014). Learning from a drastic failure: the case of the Airbus A380 program. Industry and Innovation, 21(3), 197-214.
Du, B. Guo, S. Huang, X. Li, Y. & Guo, J. (2015). A Pareto supplier selection algorithm for minimum the life cycle cost of complex product system. Expert Systems with Applications, 42(9), 4253–4264.
Dutrenit, G. (2006). Instability of the technology strategy and building of the first strategic capabilities in a large Mexican firm. International Journal of Technology Management, 36(1/2/3), 43.
Ethiraj, S. K. (2007). Allocation of inventive effort in complex product systems. Strategic Management Journal, 28(6), 563–584.
Figueiredo, P. N. (2002). Learning processes features and technological capability-accumulation: Explaining inter-firm differences. Technovation, 22(11), 685–698.
Figueiredo, P. N. (2016). New challenges for public research organisations in agricultural innovation in developing economies: Evidence from Embrapa in Brazil's soybean industry. The Quarterly Review of Economics and Finance, 62, 21-32.
Foss, N. J. Heimeriks, K. H. Winter, S. G. & Zollo, M. (2012). A Hegelian dialogue on the micro-foundations of organizational routines and capabilities. European Management Review, 9(4), 173–197.
Gann, D. M. & Salter, A. J. (2000). Innovation in project-based, service-enhanced firms: the construction of complex products and systems. Research Policy, 29(7), 955–972.
Geyer, A. & Davies, A. (2000). Managing project–system interfaces: case studies of railway projects in restructured UK and German markets. Research Policy, 29(7–8), 991–1013.
Gil, N. (2007). On the value of project safeguards: Embedding real options in complex products and systems. Research Policy, 36(7), 980–999.
Hansen, K. L. & Rush, H. (1998). Hotspots in complex product systems: emerging issues in innovation management. Technovation, 18(8), 555–590.
Hardstone, G. A. P. (2004). Capabilities, structures and strategies re-examined: incumbent firms and the emergence of complex product systems (CoPS) in mature industries. Technology Analysis & Strategic Management, 16(2), 173-196.
Helfat, C. E. & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource-based view: capability lifecycles. Strategic Management Journal, 24(10), 997–1010.
Hellstrom, M. (2014). Solution business models based on functional modularity - the case of complex capital goods. Journal of Service Management, 25(5), 654–676.
Henderson, R. & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative science quarterly.
Hobday, M. (1995). Innovation in east asia. Books. Retrieved from https://ideas.repec.org/b/elg/eebook/226.html
Hobday, M. (1998). Product complexity, innovation and industrial organisation. Research Policy, 26(6), 689–710.
Hobday, M. (2000). The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems? Research Policy, 29(7), 871–893.
Hobday, M. & Brady, T. (2000). A fast method for analysing and improving complex software processes. R and D Management, 30(1), 1–22.
Hobday, M. & Rush, H. (1999). Technology management in complex product systems (CoPS)-ten questions answered. International Journal of Technology.
Hobday, M. (2002). Technology needs assessment (TNA) for developing countries. UNIDO and the World Summit on Sustainable Development, United Nations Industrial Development Organization, Vienna.
Hofer, A. P. & Halman, J. I. M. (2005). The potential of layout platforms for modular complex products and systems. Journal of Engineering Design, 16(2), 237–258.
Huang, J. Li, Y. Chu, X. & Chu, D. (2015). An integrated top-down design process evaluation approach of complex products and systems based on hierarchical design structure matrix. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 28(10), 1015-1029.
Huenteler, J. Schmidt, T. & Ossenbrink, J. (2015). Technology life-cycles in the energy sector—Technological characteristics and the role of deployment for innovation. Forecasting and Social.
Ivarsson, I. & Alvstam, C. G. (2017). New technology development by Swedish MNEs in emerging markets: The role of co-location of R&D and production. Asian Business & Management, 16(1-2), 92-116.
Ivarsson, I. Alvstam, C. & Vahlne, J. E. (2015). Global technology development by colocating R&D and manufacturing: the case of Swedish manufacturing MNEs. Industrial and Corporate Change, dtw018.
Kiamehr, M. (2012). The evolution of systems-integration capability in latecomer contexts: the case of Iran’s thermal and hydro power generation systems (Doctoral dissertation, University of Brighton).
Kiamehr, M. (2017). Paths of technological capability building in complex capital goods: The case of hydro electricity generation systems in Iran. Technological Forecasting and Social Change, 122, 215-230.
Kiamehr, M. Hobday, M. & Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems. Research Policy, 44(6), 1240-1251.
Kiamehr, M. Hobday, M. & Kermanshah, A. (2013). Latecomer systems integration capability in complex capital goods: the case of Iran’s electricity generation systems. Industrial and corporate change, 23(3), 689-716.
Kim, L. (1980). Stages of development of industrial technology in a developing country: a model. Research Policy.
Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.
Kim, L. (1999). Building technological capability for industrialization: analytical frameworks and Korea’s experience. Industrial and Corporate Change.
Kim, Y. (1998). Technological capabilities and Samsung Electronics’ international production network in East Asia. Management Decision, 36(8), 517–527. https://doi.org/10.1108/00251749810232592
Lall, S. (1987). Learning to industrialize: the acquisition of technological capability by India. Springer.
Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, 20(2), 165–186. https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F
Lange, K. Müller-Seitz, G. Sydow, J. & Windeler, A. (2013). Financing innovations in uncertain networks—Filling in roadmap gaps in the semiconductor industry. Research Policy, 42(3), 647-661.
Latip, N. (2012). The impact of technological capability on power, trust and inter-firm relationship performance.
Lee, J. J. & Yoon, H. (2015). A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research Policy, 44(7), 1296–1313. https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.03.007
Lee, J. & Kim, Y. (2001). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. Expert Systems with Application, 20(4), 299–311.
Li, Y. Chu, X. Chu, D. & Liu, Q. (2014). An integrated module partition approach for complex products and systems based on weighted complex networks. International Journal of Production Research, 52(15), 4608-4622.
Li, Y. Chu, X. Chen, D. Liu, Q. & Shen, J. (2015). An integrated module portfolio planning approach for complex products and systems. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 28(9), 988-998.
Magnaye, R. Sauser, B. Patanakul, P. Nowicki, D. & Randall, W. (2014). Earned readiness management for scheduling, monitoring and evaluating the development of complex product systems. International Journal of Project Management, 32(7), 1246–1259. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.01.009
Magnusson, T. Tell, F. & Watson, J. (2005). From CoPS to mass production? Capabilities and innovation in power generation equipment manufacturing. Industrial and Corporate Change, 14(1), 1–26. https://doi.org/10.1093/icc/dth042
Majidpour, M. (2016). Technological catch-up in complex product systems. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 92–105.
Manning, S. (2017). The rise of project network organizations: Building core teams and flexible partner pools for interorganizational projects. Research Policy, 46(8), 1399–1415. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.06.005
Mathews, J. (2002). Competitive advantages of the latecomer firm: A resource-based account of industrial catch-up strategies. Asia Pacific Journal of Management.
Mathews, J. A. (2006). Catch-up strategies and the latecomer effect in industrial development. New Political Economy, 11(3), 313–335.
Miller, R. Hobday, M. & Leroux-Demers, T. (1995). Innovation in complex systems industries: the case of flight simulation. And Corporate Change.
Naghizadeh, M. Manteghi, M. Ranga, M. & Naghizadeh, R. (2017). Managing integration in complex product systems: The experience of the IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change, 122, 253-261.
Nelson, R. R. & Winter, S. G. (1982). an evolutionary theory of economic change. Cambridge, Massachusetts, and London, England: the belknap press of harvard university press.
Ngai, E. W. Jin, C. & Liang, T. (2008). A qualitative study of inter‐organizational knowledge management in complex products and systems development. R&d Management, 38(4), 421-440.
Nightingale, P. (2000). The product–process–organisation relationship in complex development projects. Research Policy, 29(7–8), 913–930.
Ortega, M. (2010). Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities’ moderating roles. Journal of Business Research.
Oshri, I. & Newell, S. (2005). Component sharing in complex products and systems: Challenges, solutions, and practical implications. IEEE Transactions on Engineering Management, 52(4), 509–521.
Park, K. & Lee, K. (2006). Linking the technological regime to the technological catch-up: analyzing Korea and Taiwan using the US patent data. Industrial and Corporate Change.
Park, T. Y. & Ji, I. (2015). From mass production to complex production: case of the Korean telecom equipment sector. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 22(1), 78-102.
Park, T. Y. & Kim, J. Y. (2014). The capabilities required for being successful in complex product systems: case study of Korean e-government. Asian Journal of Technology Innovation, 22(2), 268-285.
Park, T. Y. (2012). How a latecomer succeeded in a complex product system industry: three case studies in the Korean telecommunication systems. Industrial and corporate change, 22(2), 363-396.
Peltoniemi, M. (2011). Reviewing industry life-cycle theory: Avenues for future research. International Journal of Management Reviews, 13(4), 349–375.
Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990). The core competence of hte corportation. Harvard Business Review, 81–90. https://doi.org/10.1007/3-540-30763-X_14
Prencipe, A. (2000). Breadth and depth of technological capabilities in CoPS: the case of the aircraft engine control system. Research Policy, 29(7), 895–911.
Raddats, C. Baines, T. Burton, J. Story, V. M. & Zolkiewski, J. (2016). Motivations for servitization: the impact of product complexity. International Journal of Operations and Production Management, 36(5), 572–591.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Classifying the Findings in Qualitative Studies. Qualitative Health Research, 13(7), 905–923.
Sato, C. E. Y. (2008, May). Organising innovation in services: The case of telecommunications next generation networks (NGN). In 2008 First ITU-T Kaleidoscope Academic Conference-Innovations in NGN: Future Network and Services(pp. 255-262). IEEE.
Schwarz, H. (2006). Economic materials–product chain models: Current status, further development and an illustrative example. Ecological Economics.
Söderlund, J. & Tell, F. (2011). Strategy and capabilities in the P-form corporation: Linking strategic direction with organizational capabilities. In Project-Based Organizing and Strategic Management (pp. 235-262). Emerald Group Publishing Limited.
TEECE, D. & PISANO, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: an introduction. Industrial and corporate change, 3(3), 537–556.
Vértesy, D. (2017). Preconditions, windows of opportunity and innovation strategies: Successive leadership changes in the regional jet industry. Research Policy, 46(2), 388–403. https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2016.09.011
Wei, J. Malik, K. & Shou, Y. (2005). A pattern of enhancing innovative knowledge capabilities: Case study of a Chinese telecom manufacturer. Technology Analysis & Strategic Management, 17(3), 355–365.
Yeo, K. T. & Ren, Y. T. (2009). Risk management capability maturity model for complex product systems (CoPS) projects. Systems Engineering, 12(4), 275–294.
Yin, R. K. (2014). Case study research : design and methods.
Zhang, H. Han, X. Li, R. Qin, S. Ding, G. & Yan, K. (2016). A new conceptual design method to support rapid and effective mapping from product design specification to concept design. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 87(5-8), 2375-2389.
Zhang, L. Lam, W. & Hu, H. (2013). Complex product and system, catch-up, and sectoral system of innovation: a case study of leading medical device companies in China. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 6(3), 283-302.
Zhang, W. & Igel, B. (2001). Managing the product development of China's SPC switch industry as an example of CoPS. Technovation, 21(6), 361-368.