کلیدواژه‌ها = اکوسیستم نوآوری
تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 75-100

10.22034/qjimdo.2022.306130.1452

عادل ساجدی؛ هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری؛ مجتبی رمضانی


مدل‌سازی ساختاری تفسیری اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 133-156

10.22034/qjimdo.2021.226797.1294

مسعود کرامتی؛ یعقوب انتظاری؛ داود ثمری؛ مجید اشرفی


فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 97-130

10.22034/qjimdo.2020.219552.1271

رضا خان احمدلو؛ هاشم معزز؛ مهدی محمدی؛ حمید یزدانی؛ حسن زارعی متین