طراحی الگوی انتخاب استراتژی رشد شرکت بر اساس ماتریس آنسف با استفاده از سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز، تبریز، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز، ایران

10.22034/qjimdo.2020.211344.1236

چکیده

زمینه و هدف: رشد شرکت عامل مهمی برای رشد اقتصادی است. لذا انتخاب استراتژی مناسب رشد یکی از مسائل مهم در تصمیمات مدیریتی است. بر همین اساس هدف این تحقیق طراحی الگوی انتخاب استراتژی رشد شرکت بر اساس بر اساس ماتریس آنسف با استفاده از سیستم استنتاج فازی بوده است.
روش‌شناسی: برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا بر اساس ماتریس آنسف، عوامل موثر بر انتخاب استراتژی محصول- بازار شناسایی شده و در ادامه یک سیستم دو سطحی استنتاج فازی برای انتخاب استراتژی رشد شرکت طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق صنایع تولید کننده مواد و محصولات شیمیایی استان آذربایجان‌شرقی بوده است. نمونه آماری بر اساس نمونه در دسترس 124 مدیر این شرکت‌ها تعیین شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تعیین روایی و پایایی آن در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها ضمن استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، از سیستم استنتاج فازی بر اساس توابع عضویت مثلثی و استنتاج ممدانی در جهت تدوین الگوی انتخاب استراتژی رشد شرکت استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برای جامعه آماری مورد بررسی بر اساس درجه عضویت، مناسب‌ترین استراتژی، ابتدا استراتژی توسعه بازار و پس از آن به ترتیب استراتژی‌های متنوع‌سازی، نفوذ در بازار و توسعه محصول قرار دارند.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های جامعه آماری مورد بررسی می‌توانند بر اساس انتخاب استراتژی مناسب، الگوی رشد متناسب با شرکت را در راستای افزایش توان رقابتی بکار گیرند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌خانی، حامد؛ کاظمی، مصطفی؛ پویا، علیرضا و فکور ثقیه، امیرمحمد (1398)، پیش‌بینی رشد شرکت‌های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های فراابتکاری، مدیریت فردا، 18(60)، 219-205.
اعطایی‌زاده، رضا و دارابی، رؤیا (1394)، رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 3(1)، 21-50.
افلاطونی، عباس (1395)، تأثیر رشد شرکت بر رابطه بین ارزش بازار، ارزش دفتری و سود، پژوهش-های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(31)، 1-21.
تاری، غفار؛ فقهی فرهمند، ناصر؛ تقی‌زاده، هوشنگ و بافنده زنده، علیرضا. (1394)، طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7(13)، 38-13.
حاجی‌پور، بهمن؛ درزیان عزیزی، عبدالهادی و شمسی گوشکی، سجاد (1391)، تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت‌های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 4(7)، 54-87.
صمدی، منصور و فاخر، اسلام. (1395). برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراـزی مناسب با استفاده از تکنیک AHP، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و دوم، دوره جدید شماره 63.
فرنودی، صنم السادات؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ رادفر، رضا و طباطبائیان، حبیب‌ا...(1396)، واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن، سیاست علم و فناوری، 9(2)، 65-49.
کربلایی میرزائی، مریم؛ شاه‌ویسی، فرهاد و ایوانی، فرزاد (1395)، مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(52)، 75-110.
گوگردچیان، احمد و پورفخریان، پروین (1394)، بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطة اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی شرکت، بررسی‌های حسابداری، 2(6)، 93-110.
Achtenhagen, L., Brunninge, O., & Melin, L. (2017). Patterns of dynamic growth in medium-sized companies: Beyond the dichotomy of organic versus acquired growth. Long Range Planning, 50(4), 457-471.
Acs, Z. J., Parsons, W., & Tracy, S. (2008). High-impact firms: Gazelles revisited. Washington, DC, 18(3), 228-351.
Almus, M. (2002). What characterizes a fast-growing firm?. Applied Economics, 34(12), 1497-1508.
Ansoff, H. I., & McDonnell, E. J. (1988). The new corporate strategy. New York: J. Wiley, 22(8), 28-47.
Ansoff, I. (1957), Strategies for Diversification, Harvard Business Review, 35(5), 113–124.
Ansoff, I. (1988). Corporate Strategy, Penguin Books Ltd; 2nd revised edition
Anyadike-Danes, M., Bonner, K., Hart, M., & Mason, C.  Measuring Business Growth: High-growth firms and their contribution to employment in the UK, 9, 346-441.
Anyadike-Danes, M., Hart, M., & Du, J. (2015). Firm dynamics and job creation in the United Kingdom: 1998–2013. International small business journal, 33(1), 12-27.
Arata, Y. (2019). Firm growth and Laplace distribution: The importance of large jumps. Journal of Economic Dynamics and Control, 103, 63-82.
Bardos, K. S., Ertugrul, M., & Gao, L. S. (2020). Corporate social responsibility, product market perception, and firm value. Journal of Corporate Finance, 62, 101588.
Bartelsman, E., Scarpetta, S., & Schivardi, F. (2005). Comparative analysis of firm demographics and survival: evidence from micro-level sources in OECD countries. Industrial and Corporate Change, 14(3), 365-391.
Basu, S. (2014). Product market strategies and innovation types: finding the fit!. Strategic Direction, 30(3), 28-31.
Birch, D. (1987). Job creation in America: How our smallest companies put the most people to work, Woodhead Publishing, 18, 348-376.
Birch, D. L. (1979). The job generation process: MIT program on neighborhood and regional change, 8(3), 405-432.
Bravo-Biosca (2010), Exploring firm growth across countries, Paper Presented at the AEE conference, 1, 54-68.
Chen, L., & Zhao, X. (2006). On the relation between the market-to-book ratio, growth opportunity, and leverage ratio. Finance Research Letters, 3(4), 253-266.
Chen, Y., Ni, J., & Yu, D. (2019). Application developers’ product offering strategies in multi-platform markets. European Journal of Operational Research, 273(1), 320-333.
Chiang, Y. M., Chen, W. L., & Ho, C. H. (2016). Application of analytic network process and two-dimensional matrix evaluating decision for design strategy. Computers & Industrial Engineering, 98, 237-245.
Cohen, É., & Lorenzi, J. H. (2000). Des politiques industrielles aux politiques de compétitivité en Europe. Politiques industrielles pour l’Europe, 9-172.
Colovic, G. (2012). Strategic management in garment industry. Woodhead Publishing, 9, 306-341.
Davis, S. J., Haltiwanger, J., & Schuh, S. (1996a). Small business and job creation: Dissecting the myth and reassessing the facts. Small business economics, 8(4), 297-315.
Davis, S., Haltiwanger, J., & Schuh, S. (1996). Job Creation and Destruction," Cambridge: MIT Press, 12, 187-196.
Eurostat-OECD. (2008), Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics. OECD Pub- lishing. 1, 134-256.
Fan, P. (2019). Debt retirement at IPO and firm growth. Journal of Economics and Business, 101, 1-16.
Gessinger, G. H. (2009). Materials and innovative product development: using common sense. Butterworth-Heinemann, 3(1), 93-124.
Getachew, R. D. (2015). External factors affecting firm growth: Evidence from small scale manufacturing firms in Tigray Regional State of Ethiopia, International Journal of Management and Business Research, 5(4), 279-286.
Gupta, P. D., Guha, S., & Krishnaswami, S. S. (2013). Firm growth and its determinants. Journal of innovation and entrepreneurship, 2(1), 15.
Henrekson, M., & Johansson, D. (2010). Gazelles as job creators: a survey and interpretation of the evidence. Small Business Economics, 35(2), 227-244.
Hoffmann, A. N., & Junge, M. (2006). Documenting data on high-growth firms and entrepreneurs across 17 countries. Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de Informa D&B. Los datos proceden de la base de datos de Informa D&B, 1, 12-18.
Hölzl, W. (2009). Is the R&D behaviour of fast-growing SMEs different? Evidence from CIS III data for 16 countries. Small Business Economics, 33(1), 59-75.
Hölzl, W. (2011). Persistence, survival and growth: A closer look at 20 years of high growth firms and firm dynamics in Austria. In workshop on High-Growth Firms, 13(4), 237-291.
Hölzl, W., & Reinstaller, A. (2009). Market structure: sectoral Indicators. Sectoral growth drivers and competitiveness in the European Union, 5(4), 393.
Iria, J., & Soares, F. (2019). Real-time provision of multiple electricity market products by an aggregator of prosumers. Applied Energy, 255, 113792.
Kang, T., Baek, C., & Lee, J. D. (2019). Effects of knowledge accumulation strategies through experience and experimentation on firm growth. Technological Forecasting and Social Change, 144, 169-181.
Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2009). Marketing Management (Harlow: Pearson Education Limited). 29, 11-24.
Lee, C. C., Wang, C. W., & Ho, S. J. (2020). Financial inclusion, financial innovation, and firms’ sales growth. International Review of Economics & Finance, 66, 189-205.
Morgan, R. E., Strong, C. A., & McGuinness, T. (2003). Product-market positioning and prospector strategy: An analysis of strategic patterns from the resource-based perspective. European Journal of Marketing, 37(10), 1409-1439.
Peng, H., & Liu, Y. (2018). How government subsidies promote the growth of entrepreneurial companies in clean energy industry: An empirical study in China. Journal of Cleaner Production, 188, 508-520.
Pereira, V., & Temouri, Y. (2018). Impact of institutions on emerging European high-growth firms. Management Decision, 56(1), 175-187.
Philippon, T., & Veron, N. (2008). Financing Europe's Fast Movers. Bruegel Policy Brief, 12(3), 334-378.
Rajaratnam, D., & Chonko, L. B. (1995). The effect of business strategy type on marketing organization design, product-market growth strategy, relative marketing effort, and organization performance. Journal of Marketing Theory and Practice, 3(3), 60-75.
Schreyer, P. (2000). High-growth firms and employment, Discussion paper, OECD STI Working paper, 11, 55-92.
Sharifi, H., Ismail, H. S., Qiu, J., & Tavani, S. N. (2013). Supply chain strategy and its impacts on product and market growth strategies: a case study of SMEs. International Journal of Production Economics, 145(1), 397-408.
Soltani-Fesaghandis, G., & Pooya, A. (2018). Design of an artificial intelligence system for predicting success of new product development and selecting proper market-product strategy in the food industry. International Food and Agribusiness Management Review, 21(1030-2019-593), 847-864.
Tran, V. T., Walle, Y. M., & Herwartz, H. (2020). The impact of local financial development on firm growth in Vietnam: Does the level of corruption matter?. European Journal of Political Economy, 62, 101858.
Van Witteloostuijn, A., & Kolkman, D. (2019). Is firm growth random? A machine learning perspective. Journal of Business Venturing Insights, 11, e00107.
Veiga, P. M., & Franco, M. (2015). Alliance portfolios and firms’ business strategy: a content analysis approach. Management Research Review, 38(11), 1149-1171.
Yuan, X., & Nishant, R. (2019). Understanding the complex relationship between R&D investment and firm growth: A chaos perspective. Journal of Business Research, 5(2),24-36.
Zhou, H., & de Wit, G. (2009). Determinants and Dimensions Of Firm Growth. Scales Eim Research Reports, 11, 224-287.
Zhou, L., Xu, S. R., Xu, H., & Barnes, B. R. (2019). Unleashing the dynamics of product-market ambidexterity in the pursuit of international opportunities: Insights from emerging market firms. International Business Review, 16(3), 101-314.
Zou, L., & Yu, C. (2020). The evolving market entry strategy: a comparative study of Southwest and jetblue. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 132, 682-695.